Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/763
Title: Doğal Diatomit(Çaldıran-Van) Üzerine Basic Blue Ve Neutral Red Boyar Maddelerinin Adsorpsiyon ve Denge Çalışması
Other Titles: ADSORPTION AND BALANCE STUDY OF BASIC BLUE AND NEUTRAL RED SIZE ON NATURAL DIATOMITE (ÇALDIRAN-VAN)
Authors: Çalışkan, Meliha
Ordu Üniversitesi
Keywords: Adsorpsiyon, Basic Blue, Diatomit, izoterm, kinetik, Neutral Red ve termodinamik.
Adsorption, Basic Blue, Diatomite, isotherm, kinetic, Neutral Red and thermodynamic.
Issue Date: 2018
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Diatomit dünyada ve ülkemizde bol miktarda bulunmaktadır. Diatomitin kimyasal analizleri XRF’de incelendi. Bu çalışmada diatomit Neutral Red ve Basic Blue boyar maddelerinin adsorpsiyonu için adsorbent olarak kullanılmıştır. Diatomit yüzeyine Neutral Red ve Basic Blue’nun adsorpsiyonu üzerine başlangıç boyar madde konsantrasyonu, pH, sıcaklık ve denge temas süresi gibi etkiler incelendi. Denge izotermlerini açıklamak için Langmuir, Freundlich ve Temkin doğrusal eşitlikleri kullanıldı. Adsorpsiyonun Langmuir izoterm modeline uyduğu belirlenmiştir. Kinetik verileri belirlemek için yalancı birinci dereceden, yalancı ikinci dereceden ve partikül içi difüzyon modelleri kullanıldı. Deneysel veriler adsorpsiyonun yalancı ikinci dereceden kinetik modeline uyduğunu göstermiştir. Diatomit ile Neutral Red ve Basic Blue’nun adsorpiyonu için entalpi (∆Ho ), Gibbs serbest enerjisi (∆Go ) ve entropi (∆So ) gibi termodinamik parametreler hesaplandı. Elde edilen veriler, adsorpsiyonun kendiliğinden ve endotermik olduğu belirlendi.
Diatomite is abundant in the world and in our country. Diatomite chemical analyzes were carried out in XRF. In this study, diatomite was used as an adsorbent for the adsorption of Neutral Red and Basic Blue stain materials. The effects of initial dye concentration on the adsorption of Neutral Red and Basic Blue on the diatomite surface, such as pH, temperature, and equilibrium contact time were examined. Langmuir, Freundlich and Temkin linear equations were used to explain the equilibrium isotherms. Adsorption was determined to be consistent acccording to Langmuir isotherm model. Pseudo first-order, pseudo-second-order, and intra-particle diffusion models were used to determine kinetic data. The experimental data showed that the adsorption was in the pseudo second order kinetic model. Thermodynamic parameters such as enthalpy (ΔHo ), Gibbs free energy (ΔGo ), and entropy (ΔSo ) for the adsorption of Neutral Red and Basic Blue with diatomite were calculated. The results indicated that the adsorption was spontaneous and endothermic.
URI: http://hdl.handle.net/11489/763
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10189864.pdf101898642.38 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.