Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/754
Title: Birleştirilmiş Sınıflarda ve Müstakil Sınıflarda Öğrenim Gören 1.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesi
Other Titles: The Evaluation of Reading Comprehension Skill of first grade students educating in split classes and united classes
Authors: Çoşkun, Mehmet
Ordu Üniversitesi
Keywords: Okuduğunu anlama becerisi, birleştirilmiş sınıf, müstakil sınıf
Reading Comprehension Skill, united class, split class.
Issue Date: 2018
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı, müstakil ve birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek ve bunun yanı sıra bu sınıflarda görev yapmış ya da yapan öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini değerlendirmektir. Açıklayıcı karma yöntem modelinde desenlenen çalışmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ağrı il merkezi ve köylerinde MEB’e bağlı 150 ilkokulda öğrenim gören toplam 3501 adet birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi; tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen okullarda öğrenim gören 370 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu ise ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen 20 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmada öğrencilerden veri toplamak amacıyla Okuduğunu Anlama Becerisi testi kullanılmış, öğretmenlere ise araştırmacı tarafından araştırma kapsamında geliştirilen yarı yapılandırılmış öğretmen görüşme formu uygulanmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde Mann Whitney U testi, aritmetik ortalama kullanılırken; nitel verilerin çözümlenmesinde durum analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular sonucunda müstakil ve birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Ancak öğretmenlerin çoğunluğu okuduğunu anlama açısından müstakil sınıf öğrencilerinin daha başarılı olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Öğretmenler birleştirilmiş sınıflarda müstakil sınıflara göre daha fazla güçlük yaşadığını ve en çok dikkat dağınıklığı, zamanın yetersiz olması, birebir eğitimin gerçekleştirilememesi gibi güçlüklerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
The basic aim of this research is to study whether there is a meaningful difference in the level of reading comprehension skills of first grade students in split classes and united classes and moreover another target of this thesis study is to evaluate the opinion of teachers who have served or are serving in these sorts of classes. The sample of this research, which is designed with mixed method, is 3501 first grade students from 150 primary schools in Ağrı, in 2015-2016 educational terms. The sample taken from this population is formed by Simple Random Sampling Method and consists of 370 students. Also, study group of the research is 20 teachers chosen by criterian sampling. In this study, Reading Comprehension Skill Test developed by Bayat ( 2012 ) is used for data collection and a semi-structed interview form is used by researcher to collect data from teachers. In quantitive part of the study, Mann Whitney U test is used and in qualitative level in arithmetic mean, status analysis method is used. As a result of study, it is determined that there is not any significant difference between the level of reading comprehension skills in split classes and united classes. However most of the teachers have stated that the students in split classes are more succesful in reading comprehension.Moreover, they pointed out that they face with difficulties mostly in united classes than in split classes such as distractibility, less of time and not being able to provide education individually.
URI: http://hdl.handle.net/11489/754
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10183334.pdf.pdf101833341.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.