Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/752
Title: Problem Genişletme Etkinliklerinin Problem Çözme ve Üstbilişe Etkisi
Other Titles: EFFECT OF PROBLEM EXTENDING ACTIVITIES ON PROBLEM SOLVING AND METACOGNITION
Authors: Alan, Seyfi
Ordu Üniversitesi
Keywords: İlkokul matematik öğretimi, problem çözme, problem genişletme, üstbiliş
Primary mathematics education, problem solving, problem extending, metacognition
Issue Date: 2017
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, problem genişletme etkinliklerinin öğrencilerin problem çözme başarısına ve üstbiliş becerisine etkisinin incelenmesidir. Bu doğrultuda araştırma, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen üzerine modellenmiştir. Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Rize İli Merkez İlçesi’nde bir ilkokulda, 31’i deney ve 30’u kontrol grubunda olmak üzere, toplam 61 öğrenci ile dokuz hafta boyunca yürütülmüştür. Araştırmada, deney grubunda yer alan öğrencilere problem genişletme etkinlikleri uygulaması yapılırken, kontrol grubunda yer alan öğrencilerin dersleri normal matematik müfredatına göre işlenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler; Problem Çözme Başarı Testi ile Üstbilişsel Bilgi ve Beceri Ölçeği (MSA ‘98R) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin normal dağılım kontrolü Kolmogorov-Smirnov testi ile yapılmıştır. Bağımlı iki grup ortalaması Eş-yapma t-testi (Paired t-test) ile karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde ve sonuçların yorumlanmasında %5 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin uygulama süreci sonunda hem problem çözme başarısında hem de üstbilişsel bilgi ve beceri düzeylerinde artış olduğu görülmüştür. Ayrıca bu artışın deney grubunda, kontrol grubuna oranla daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, problem genişletme etkinliklerinin hem problem çözme başarısında hem de üstbiliş bilgi ve becerilerinde artış sağladığı gözlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11489/752
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10110283.pdf101102834.7 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.