Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/751
Title: Kızılcık (cornus mas l.) Meyvesinin Soğukta Muhafaza ve Raf Ömrü Performansının Belirlenmesi
Other Titles: DETERMINATION OF COLD STORAGE AND SHELF LIFE PERFORMANCE OF CORNELIAN CHERRY (Cornus mas L.) FRUIT
Authors: Kadim, Hayrullah
Ordu Üniversitesi
Keywords: Kızılcık (Cornus mas L.), ağırlık kaybı, solunum hızı, modifiye atmosfer paketleme, muhafaza, C vitamini.
Cornelian cherry, weight loss, respiration rate, modified atmosphere packaging, storage, vitamin C
Issue Date: 2017
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, farklı olgunluk safhasında hasat edilen kızılcık meyvesinin (Cornus mas L.) soğukta muhafaza ve raf ömrü süresince meyve kalite özellikleri üzerine modifiye atmosfer paketleme (MAP) uygulamasının etkilerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Meyveler, 0±0.5 °C ve %90±5 oransal nem içeriğinde, 60 gün süre ile muhafaza edilmiştir. Soğukta muhafaza süresince ölçüm ve analizler 15 günlük aralıklar ile, raf ömrü ölçümleri ise 20±1 °C ve % 65±5 oransal nem içeriğinde 3 gün bekletildikten sonra yürütülmüştür. Araştırmada meyve ağırlığı, meyve eni ve boyu, ağırlık kaybı, çürüme oranı, solunum hızı, oksijen ve karbondioksit gaz konsantrasyonu, etilen üretimi, meyve eti sertliği, meyve kabuk rengi (L*, kroma ve hue açısı), suda çözünür kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asitlik (TEA), pH, C vitamini, toplam fenolik bileşikler, toplam flavonoid, toplam monomerik antosiyanin ve antioksidan aktivitesi incelenmiştir. Kontrol ile karşılaştırıldığında, depolama ve raf ömrü süresince tüm uygulamalarda ağırlık kaybı MAP uygulaması ile önemli derecede azalış göstermiştir. Soğukta muhafaza süresi sonunda, MAP ile muamele olmuş meyvelerde daha yüksek solunum hızı tespit edilmiştir. 30. gün raf ömrü ölçümlerinde Olgunluk 1 safhasındaki meyvelerin solunum oranı Olgunluk 2 safhasındaki meyvelere göre önemli derecede daha yüksek bulunmuştur. Soğukta muhafaza süresince, kontrol uygulamalarından daha yüksek etilen üretimi ölçülmüştür. Meyve eti sertliği MAP uygulanmış meyvelerde daha uzun süre korunmuştur. Soğukta muhafaza süresi sonunda, Olgunluk 1 safhasındaki meyvelerden daha yüksek L* ve hue açısı değeri belirlenmiştir. Hâlbuki Olgunluk 2 safhasındaki meyvelerden daha yüksek SÇKM ve TEA ölçülmüştür. Depolama sonunda Olgunluk 1 seviyesinde MAP uygulanmış meyvelerden diğer uygulamalara göre önemli derecede daha yüksek C vitamini tespit edilmiştir. Soğukta muhafaza süresi sonunda, Olgunluk 2 safhasında MAP uygulanmış meyvelerden diğer uygulamalara göre daha yüksek toplam fenolik bileşik ve toplam flavonoid değeri ölçülmüştür. ABTS ve FRAP testinde Olgunluk 1 safhasında MAP uygulanmış meyvelerden diğer uygulamalara göre daha yüksek antioksidan aktivitesi tespit edilmiştir. Sonuç olarak Olgunluk 1 safhasında hasat edilen ve MAP ile muamele edilen kızılcık meyvelerinin kalitesinin soğukta muhafaza süresince daha iyi korunduğu söylenebilir.
This study was carried out to determine the effects of modified atmosphere packaging (MAP) treat ment on fruit quality characteristics during cold storage and shelf life of cornelian cherry fruits (Cornus mas L.) harvested at different maturity stages. The fruits were kept at 0±0.5 °C and 90±5% relative humidity (RH) for 60 days. Measurements and analyzes during cold storage were performed at 15 day intervals, and shelf life analysis were performed after 3 days at 20±1 °C and 65±5% RH. In the study fruit weight, fruit width and length, weight loss, decay rate, respiration rate, oxygen and carbondioxide gas concentration, ethylene production, firmness, color (L*, chroma and hue angle), soluble solids content (SSC), titratable acidity (TA), pH, vitamin C, total phenolics, total flavonoids, total monomeric anthocyanins and antioxidant activity. Compared with control, weight loss in all treatments during storage and shelf life significantly decreased with MAP application. At the end of the cold storage, a higher respiration rate was detected in the MAP treated fruits. On the 30th day shelf life measurements, the respiration rate of Maturity 1 stage was significantly higher than that of Maturity 2 stage. During cold storage, higher ethylene production was measured than control treatments. Firmness of MAP-treated fruits was maintained for a long time. At the end of the cold storage, higher L * and hue angle values were determined than those at Maturity 1 stage. However, higher SSC and TA were measured than fruits of maturity 2 stage. At the end of storage, higher C vitaminin MAP-treated fruits was significantly measured than those of other treatments. At the end of cold storage time, a higher total phenolic compounds and total flavonoids value in MAP-treated fruits for Maturity 2 were obtained. In ABTS and FRAP tests, higher antioxidant activity in MAP-treated fruits for Maturity 1 was detected compared to other treatments. As a result, it can be said that the quality of cornelian cherry fruits harvested at the Maturity 1 stage and treated with MAP is better maintained during cold storage.
URI: http://hdl.handle.net/11489/751
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10171204.pdf101712042.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.