Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/749
Title: Doğum Memnuniyet Ölçeği Revize Formunun Türk Toplumuna Uyarlanması
Other Titles: ADAPTATION OF BIRTH SATISFACTION-REVISED SCALE TO TURKISH SOCIETY
Authors: Gökmen, Öznur
Ordu Üniversitesi
Keywords: Doğum, memnuniyet, ölçme aracı, geçerlilik ve güvenilirlik, hemşirelik.
Birth, satisfaction, measuring means, validity and reliability, nursing.
Issue Date: 2017
Publisher: Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Amaç: Bu çalışma, Doğum Memnuniyet Ölçeği Revize (DMÖ-R) Formunu Türkçe’ye uyarlamak, geçerlilik ve güvenirliğini test etmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Iğdır Devlet Hastanesi Doğum sonrası biriminde 15.06.2016-15.09.2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini doğum sonrası biriminde olan doğum eylemini gerçekleştirmiş tüm kadınlar oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeden çalışma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 219 kadın ile çalışma tamamlanmıştır. Geçerlilik ve güvenirlik analizi dil ve kapsam geçerliliği, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, Cronbach’s alfa katsayısı kullanılarak test edilmiştir. Bulgular: Doğum Memnuniyet Ölçeği Revize Formu’nun (DMÖ-R) dil geçerliliği çeviri-geri çeviri yöntemi ile sağlanmış, daha sonra uzman görüşüne sunulan ölçek uzmanların önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak kapsam geçerliliği sağlanmıştır. Son hali verilmiş olan ölçek ön uygulama yapıldıktan sonra örneklem grubunu oluşturan kadınlara uygulanmıştır. Ölçeğin faktör analizi, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin, faktör yükleri dağılımının 0,593-0,899 arasında değiştiği orijinal formunda olduğu gibi üç boyutlu yapıyı koruduğu belirlenmiştir. Ölçeğe ait Cronbach’s alfa katsayısının 0.72, “travayda deneyimlenen stres” alt boyutunun 0.71, “bakım hizmetleri kalitesi” alt boyutunun 0.78 ve “kadının kişisel özellikleri” alt boyutunun 0.70 olduğu saptanmıştır. Sonuç: Türkçe’ye uyarlaması yapılan Doğum Memnuniyet Ölçeği Revize (DMÖ-R) Formunun Türk kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.
Aim: The aim of this study was methodologically done to adapt the Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS-R) to Turkish and test its reliability and validity. Material and Method: The study was conducted in Iğdır State Hospital Maternity Ward between the dates of 15.06.2016-15.09.2016. All of women in maternity ward that had given birth, formed the population of study. The study was completed by interviewing with 219 volunteer women that are suitable for criterias before making sampling choice. Validity and reliability analysis, language and content validity, explanatory and confirmatory factor analysis were tested by using Cronbach’s alpha coefficient. Results: The language validity of Birth Satisfaction Scale-Revisedwas provided by translation-retranslation method, later its content validity was provided by making necessary changes in the direction of opinions of specialists. The scale in its final form was applied to women in sample group after making pre-aplication. The factor analysis of scale was evaluated byexplanatory and confirmatory factor analysis. It was obtained that factor load distribution of scale changes between 0,593-0,899 and keeps three dimensional structure as its in original form. It was also determined that Cronbach’s alpha coefficient is 0.72, “stress experienced during labour” sub dimension is 0.71, “quality of care provision” sub dimension is 0.78 and “women’s personal attributes” sub dimension is 0.70. Conclusion: It was obtained that Birth Satisfaction Scale-Revised which was adapted to Turkish is a reliable, valid and a suitable measurement instrument means for Turkish culture.
URI: http://hdl.handle.net/11489/749
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10098279.pdf100982793.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.