Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/748
Title: “Evsel atıklar ve Geri Dönüşüm - Kimya Endüstrisi” Konularında İstasyon Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Görüşlerine Etkisi
Other Titles: THE EFFECT OF STATION TECHNIQUE ONSTUDENTS’ ACADEMICACHIEVEMENTAND OPINIONS IN THE TEACHING OF "HOUSEHOLD WASTE AND RECYCLING-CHEMICAL INDUSTRY" SUBJECTS
Authors: Yüksel, Özge
Ordu Üniversitesi
Keywords: Akademik başarı, Fen eğitimi, İstasyon tekniği, Kimya öğretimi, Yarı yapılandırılmış görüşme.
Academic achievement, Chemistry teaching, Science education, Semi structuredinterview, Station Technique.
Issue Date: 2017
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, “Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm-Kimya Endüstrisi (EAGD-KE)” konularının öğretiminde kullanılan istasyon tekniğinin, 7. öğrencilerinin fen başarılarına etkisi ve uygulanan istasyon tekniğine ilişkin öğrencilerin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Ordu ilinin merkezinde bulunan bir devlet ortaokulunda, 7. sınıfta öğrenim gören toplam 54 öğrenci oluşturmaktadır.Bu araştırmada, hem nicel hem de nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın nicel kısmında, deneysel desenlerden, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Toplam 2 haftalık deneysel uygulama sürecinde, EAGD-KE konuları kontrol grubundaki öğrencilerle mevcut öğretim uygulamaları kullanılarak; deney grubundaki öğrencilerle ise istasyon tekniği kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak,19 çoktan seçmeli maddeden oluşan “EAGD-KE Başarı Testi“ geliştirildi. Bu testin cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.74 olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, araştırmanın nitel boyutuna ilişkin veri toplama araçları olarak, araştırma kapsamında geliştirilen “EAGDKE Konuları Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile “İstasyon Tekniği Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın nicel yöntemle elde edilen verilerin analizinde Wilcoxon işaretli sıralar testi ve tek faktörlü kovaryans analizi (ANCOVA), nitel yöntemle elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmandan elde edilen nicel sonuçlara göre, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin EAGD-KEBT ön test ve son test puanları arasında, son test lehine anlamlı bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Yapılan ANCOVA sonucu, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin EAGD-KEBT ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test ortalama puanları arasında, deney grubu lehine anlamlı farklılaşmanın olduğu saptanmıştır. Nicel yöntemle elde edilen bulguları detaylandırmak için öğrencilerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme sonuçlarına göre, deney grubunda “yüksek” ve “orta” başarı düzeyindeki öğrencilerin doğru yanıtlarının kontrol grubuna göre sayıca fazla olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın her iki yöntemiyle elde edilen sonuçların benzerlik gösterdiği, dolayısıyla EAGD-KE konularının öğretiminde kullanılan istasyon tekniğinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarısı üzerinde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, istasyon tekniğinin öğrencilerin görüşlerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucu; öğrencilerin çoğunlukla istasyon tekniğiyle çalışmaktan keyif aldıklarına, öğrenmelerini kolaylaştırdığına, derse olan ilgilerini, dayanışmayı ve özgüvenlerini arttırdığını ve matematik dersinde kullanılmasının faydalı olacağına yönelik görüş bildirdikleri görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlara ışığında, uygulayıcılara ve araştırmacılara dönük önerilerde bulunulmuştur.
In this study, it is aimed to investigate the effecton 7th students’ science achievement the station technique used in the teaching of "Household Waste and Recycling-Chemical Industry (HWR-CI)" subjects and opinions of the students about the applied the station technique. The research group is consists of 54 students who are 7th grade students, in a state secondary school in the center of Ordu in the spring of 2016-2017 academic year.In this research, a mixed research method, whichis used together both quantitative and qualitative methods, has been adopted. In the quantitative part of the study, it was used the quasiexperimental design with pre-test and post-test control groups which is a kind of experimental designs. Throughout the 2 weeks experimental application, the HWR-CI subjects were carried out usingthe station technique in the experimental group; using the available teaching applications in the control group students.It was developed "HWR-CI Achievement Test” which is consisting of 19 multiple-choice items and using as a data collection tool in the quantitative part of the study. The cronbach alpha reliability coefficient of the test was determined as 0.74. In addition, “HWR-CI Semi-structured Interview Form" and "The Station Technique Semi-Structured Interview Form", which are developed in accordance with this research content, were used as data collection tools for the qualitative part of the research. While it was used one-factor covariance analysis (ANCOVA) and Wilcoxon signed rank testIn the analysis of the data obtained from the quantitative method of the study, it was used content analysis in the analysis of the data obtained from the qualitative method of the study.According to the quantitative results obtained from the study, it was determined that there is a significantly difference in favor of post-test, between DWRCI pre-test and post-test scores of control and experimental group. As the ANCOVA results, it was determined that there is significantly difference in favor of the experimental group, between the post-test scores corrected according to the DWR-CIAT pre-test scores of students in the control and experimental groups. According to semi-structured interviews conducted with students in order to elaborate quantitative findings, it was determined that the correct responses of experimental group students in the "high" and "medium" achievement levels are in number than control group. It was concluded that the results obtained from both quantitative and qualitative methods are similar, thereby the station technique used in the teaching of EAGD-KE subjects is more effective on the academic achievement of 7th grade students. In addition, as a results of semi-structured interviews conducted to investigate the effect of the station technique on students' opinions, it was seen that students mostly enjoyed working with the station technique, the station technique is useful in terms of their learnings, increasing self-confidence, cooperation and interest in the course and it would be useful to use it in mathematics lessons. The results obtained from the research have been made in the light of the applicators and researchers.
URI: http://hdl.handle.net/11489/748
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10164785.pdf101647855.18 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.