Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/701
Title: Alana Özgü Bazı Toprak Özelliklerinin Veri Bankasının Oluşturulması: Eynesil / Erzikıranı Köyü
Other Titles: CREATION OF A DATABANK FOR CERTAIN FIELD-SPECIFIC SOIL PROPERTIES: ERZIKIRANI VILLAGE/EYNESIL
Authors: Volkan, Mehmet Turan
Ordu Üniversitesi
Keywords: Besin Elementleri, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), IDW, Toprak Özellikleri
Geographic Information System (GIS), IDW, Nutriens, Soil Properties
Issue Date: 2017
Publisher: Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, Giresun ili Eynesil ilçesi Erzikıranı Köyü’nden alınan 75 adet toprak örneğinin, toprak tekstürü, toprak organik maddesi, toprak reaksiyonu, toprak tuzluluğu analizleri yapılmış ve N, P, K, Ca, Mg, S miktarları belirlenerek ve arazinin ürün deseni incelenmiştir. Çalışmada 0-30 cm toprak derinliğinden örnekler alınmış ve her bir parsele ilişkin koordinatlar belirlenmiştir. Toprak değişkenliklerinden faydalanılarak CBS’de veri tabanı hazırlanmış, IDW haritaları oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde, toprakların tekstürel özelliklerinde farklılıklar görülmektedir. Genel olarak topraklar orta asit reaksiyonlu olup, kireç içerikleri bakımından az kireçli sınıfına girmektedir. Elektriksel iletkenlik açısından tuzsuz sınıfına dâhil olan topraklar, organik madde içerikleri bakımından orta sınıfta yer almaktadır. Toprak örneklerinde yapılan analizler sonucunda, toplam azot konsantrasyonlarının 0.17-3.97 g kg-1 arasında değiştiği, bitkiye yarayışlı fosfor konsantrasyonlarının 0- 72.20 mg kg-1 arasında değiştiği, bitkiye yarayışlı potasyum konsantrasyonlarının 0.05-2.43 mg kg-1 arasında değiştiği, bitkiye yarayışlı kalsiyum konsantrasyonlarının 0.35-15.66 mg kg-1 arasında değiştiği, bitkiye yarayışlı magnezyum konsantrasyonlarının 0.15-4.96 mg kg-1 arasında değiştiği ve yarayışlı kükürt konsantrasyonlarının 3.65-72.39 mg kg-1 arasında olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre toprakların, % 16’sında azot, % 25.33’ünde fosfor, % 24’ünde potasyum, % 70.67’sinde kalsiyum, % 60’ında magnezyum, % 6.67’sinde sodyum noksanlığı görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11489/701
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10136358.pdf101363582.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.