Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/696
Title: Botagöz-Köşpendiler-Arasat Meydanı Romanlarında Kazak Aile Yapısı ve Gelenek Görenekleri
Other Titles: Thesaurus About Kazakh Family Structure and Traditions In The Novels Of Botagoz-Kospendiler-Arasat Meydani
Authors: Kandak, Damla
Ordu Üniversitesi
Keywords: Kazak Türkleri, Türk Kültürü, Köşpendiler, Botagöz, Arasat Meydanı.
Turkish Kazakh, Turkish Culture, Kospendiler, Botagoz, Arasat Meydani.
Issue Date: 2017
Publisher: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Çalışmamızın girişinde ‘Kazak’ tabirine, tarihine, coğrafyasına ve edebiyatına kısaca değinilmiştir. Daha sonra bu çalışma için bize kaynak teşkil eden ‘Göçebeler (Köşpendiler)’ romanının yazarı İlyas Esenberlin, ‘Botagöz’ romanının yazarı Sebit Mukanov ve ‘Arasat Meydanı’ romanının yazarı Smagul Elubay’ın hayatı, sanatı ve eserleri ışığında tanıtılmaya çalışılmıştır. İncelenen bu romanların özetlerine yer verilmiştir. Çalışmamızın bir sonraki bölümünde ise incelenmiş olan Kazak Edebiyatına ait bu romanlarda Kazak kültürüne dair tespitler yapılmış, bu tespitler alıntılar yoluyla sayfa numaraları belirtilerek gösterilmiştir. Ayrıca söz konusu eserlerde geçen Kazak kültürünü yansıtan bulgular, sınıflandırılarak ayrı başlıklar halinde alınmıştır. Gelenek görenekler ile ilgili folklorik unsurlar, örf ve adetlerle ilgili folklorik unsurlar ve kısa folklorik türler ile ilgili unsurlar ana başlıklar halinde gösterildikten sonra ise Kazak kültürü ile Türk kültüründe aynı yahut benzer olanları tespit edilmiş ve incelenen romanlar ışığında iki toplum arasında kültürel bir karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır.
In the introduction of our study, the word ‘Kazakh’ and Kazakh history, geography, and literature were mentioned briefly. Afterwards, the authors of our reference novels; Göçebeler, (Köşpendiler) by İlyas Esenberlin, Botagöz by Sebite Mukanov, and Arasat Meydanı by Smagul Elubay were introduced to the readers in consideration of their life, art and works; the summaries of the novels were included. Next chapter of our study deals with the findins related to Kazakh culture in these novels of Kazakh literature and those findings were indicated with the page numbers through the quotations. Besides, the findings reflecting Kazakh culture in the relevant works were classified and analysed as different subjects. After the indication of the folkroric elements related to tradition, mores and short folkloric types, the same or similar elements in Kazakh and Turkish culture were identified and in consideration of the relevant novels, the communities were compared in terms of culture.
URI: http://hdl.handle.net/11489/696
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10156906.pdf101569062.04 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.