Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/693
Title: Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Türkçe Öğretimine Uyarlanması
Other Titles: METHOD AND TECHNIQUES THAT ARE USED IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE ARE ADAPTED TO TEACHING TURKISH
Authors: Otur, Ebru
Ordu Üniversitesi
Keywords: İngilizce, Türkçe, dil öğretimi, yöntem
English, Turkish, language teaching, method
Issue Date: 2017
Publisher: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tarih boyunca diller birbirleri ile etkileşim içerisinde olurlarken pek çok nedenlerle insanlar anadilleri dışında başka dilleri de öğrenme gereksinimi duymuşlardır. Modern dünyada 19. yüzyıl ile birlikte değişen dünya düzeni, yaşanan sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik gelişmeler dil kullanımlarını, dil politikalarını ve dil coğrafyalarını da etkilemiştir. 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılda yaygınlaşan ve günümüze gelinen süreçte dünyada ortak haberleşme dili konumuna gelen İngilizce, yabancı dil olarak neredeyse bütün ülkelerde öğretilmektedir. Bu sebeple çalışmada yabancı dil olarak İngilizce esas alınmıştır. Yabancı dil olarak öğretimi 11. yüzyıla, DîvânüLügati’t-Türk’e kadar uzanan Türkçenin de günümüzde gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında öğretimi gerçekleştirilmektedir. Bu iki dilin öğretim yöntemlerinin birlikte ele alınması, karşılaştırılması dilbilim çalışmalarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmanın Giriş bölümünde; tarihteki dil çalışmaları, dil öğretimi gibi konular ele alınmıştır. Öğretim Metotları bölümünde; dil öğretiminde uygulanan metotlar genel hatlarıyla değerlendirilmiştir. İngilizce Öğretimi bölümünde İngilizce öğretim yöntem ve teknikleri, Türkçe Öğretimi bölümünde ise Türkçe öğretim yöntem ve teknikleri ele alınmıştır. İngilizce Öğretimi ile Türkçe Öğretiminin Birlikte Değerlendirilmesi bölümünde, bu öğretim yöntemleri birlikte incelenmiş ve İngilizce öğretiminden hareketle Türkçe öğretimi irdelenmiştir. Sonuç bölümünde ise İngilizceden hareketle Türkçe öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulama sonuçları ortaya konmuş ve çalışmaya kaynaklık eden eserler de Kaynakça bölümünde verilmiştir.
While languages have been interacting to each others, for many reasons, people are in need of learning other languages except for mother tongue. Changing World order during 19. Century, social, cultural, politics and economical developments have effects language usages, language issues and the geographyin which languages are spoken in modern World. In the process, starting in 18. century, in common in 19. century and lasting nowadays, English that have been common in the World is taught nearly in all the countries. For this reason, English is based on as foreign language in the study. Turkish is taught not only in our country but also abroad, which dates back to 11. century, “Divan-ı Lügat-it Türk” as a foreign languages.we consider that ıf both of language methods are evaluated and compared, this can be useful for linguistic studies. In preview part of this study, such as language studies in the history, teaching language have been searched. In teaching method party, the methods implemented in language teaching method in a wide range have been evaluated while Turkish teaching method and tecniques are assessed in Turkish Teaching part. In the part that English and Turkish taken into consideration together, these teaching methods have been questioned via English Teaching. In conclusion part, the implementation results of Teaching Turkish methods via English have been formed and sources refering to the study are given in reference part.
URI: http://hdl.handle.net/11489/693
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10155783.pdf101557831.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.