Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/692
Title: Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği)
Other Titles: Evaluation of Life Sciences Course Curriculum Based On Teachers Views (Ordu Sample)
Authors: Kalafatcı, Ömer
Ordu Üniversitesi
Keywords: Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, öğretmen görüşleri, program değerlendirme
Life Sciences course curriculum, teachers’ views, curriculum evaluation
Issue Date: 2017
Publisher: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının temel ögelerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amacıyla veri toplamaya yönelik betimsel nitelikli tarama modelli bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ordu-Altınordu ilçesi kapsamında 33 ilkokulda görev yapan 387 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracına yapılan güvenirlik ve geçerlik analizi sonucunda Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.974 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi bilgisayarda SPSS 18.0 istatistik programı kullanılarak yapılmış ve dağılımın özellikleri incelendikten sonra frekans/yüzde hesaplamaları, bağımsız t-testi, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA), Tamhane ve Tukey testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak; programda yer alan kazanımların, bilimsel araştırma ve öğrenme merakını artırıcı, yaratıcılığı ve üstbilişsel becerileri geliştirir nitelikte olmaları gerektiği; programda yer alan etkinliklerin bilgi olarak doyuruculuğu, süre olarak yeterliği, bilimsel araştırma merakını artırması ve etkinlik sayısının yeterli olması konularında düzenlemeler yapılması gerektiği; temaların ilgi çekici metinler ve konu başlıkları içermesi, içerik olarak yeterli ve doyurucu bilgi taşıması, temaların içerdiği bilgi ve kavramların öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerine uygunluğu noktalarında düzenlemeler yapılmasının olumlu olacağı görülmüştür. Ayrıca programdaki ölçme değerlendirme yöntemlerinin yeterli olmadığı, programa farklı yöntem ve tekniklerin eklenmesinin uygun olacağı tespit edilmiştir. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının tüm boyutlarıyla eksik yönlerinin gözden geçirilmesi, bilimsel gelişme ve yeniliklere bağlı olarak yetersiz görülen kısımlarının güncellenmesi ve daha işlevsel hale getirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
This research is a descriptive screening model study for collecting data in order to examine the basic elements of the Life Science lesson curriculum according to teacher opinions. The study group of the study is composed of 387 class teachers working in 33 primary schools in the Ordu-Altınordu district. As a result of the reliability and validity analysis performed on the data collection tool, the Cronbach Alpha reliability coefficient was found to be 0.974. Analysis of the data was done by using SPSS 18.0 statistical program and frequency / percentage calculations, independent t-test, one-way variance analysis (ANOVA), Tamhane and Tukey tests were applied after analyzing the characteristics of the distribution. As a result; it has been found that the achievements in the program should be of a quality that enhances the curiosity of scientific research and learning, and develops creativity and metacognitive skills; That the activities taking place in the program should be done in the fields of sufficiency as information, sufficiency as time, increase of curiosity of scientific research and sufficient number of activities; It has been seen that the themes should be organized with interesting texts and topics, adequate and satisfactory information as content, and information and concepts included in the themes in accordance with the readiness levels of the students. In addition, the evaluation methods in the program are not enough, adding different methods and techniques to the program will be appropriate. It has been achieved that all aspects of the Life Science curriculum should be overlooked, that the parts that are considered inadequate and so scientific development and innovations should be updated and made more functional.
URI: http://hdl.handle.net/11489/692
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
omer_kalafatcı_tez.pdf101028376.75 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.