Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/689
Title: İlyas Esenberlin’in Altın Orda (1. Cilt) Adlı Eserinin Kazak Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne Çevirisi ve Dil İncelemesi
Other Titles: ALTIN ORDA,WRİTTEN BY İLYAS ESENBERLİN, İS THE TRASLATİON FROM KAZAKH TO TURKİSH AND LİNGUİSTİC ANALYSİ
Authors: Şahin, Mehmet Ali
Ordu Üniversitesi
Keywords: Kazak Türkleri, Altın Orda, İlyas Esenberlin, ,Kazak Hanlığı
Kazakh Turks, Altın IVOrda, İlyas Esenberlin, Kazak Hanlığı
Issue Date: 2017
Publisher: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İlyas Esenberlin’in Altın Orda adlı romanı yazarın gerek tarihi belgeleri gerekse derleme metodu ile oluşturmuş olduğu olay çevresinde gelişen bir edebi metindir. İki ciltten oluşan bu tarihi romanın birinci ciltinde 13. yüzyılda Altınorda Hanlığı topraklarının doğu kanadını oluşturan Deşt-i Kıpçak ahalisinde yaşayan ve Moğol istilasından etkilenmiş Türk boylarından Kazaklar, Kırgızlar, Kıpçaklar,Nogaylar gibi boyların birleşmesiyle tarih sahnesindeki yerini almaya başlayan Türk UruğuXIV. Yy’ın sonları XV. Yy başları gibi yeni bir boy olarak Orta Asya arenasında yerini almıştır. Kıpçak gurubu içerisine dahil edilen Kazaklar, Cengiz Hanınimparatorluğu döneminden sonra oğlu Cöçi Han’ın yönetimi altında göçebe yaşayan boy daha sonraları Batu Hanın Altın Ordasında ona bağlı yaşamaya başladı. XV. yüzyılda Ak Orda hanlığının devamıolarak da yeni bir adla Kazak Hanlığı tarih sahnesindeki yerini almaya başladı. Yazar kurgulamış olduğu olaylar dizgesi ve kişilerle gelecek nesilleri etkilemeyi başarmak onlara tarih ve kültür birliği aşılayabilmek adına Kazak Türklerinin milli gelenekleri hakkında önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde bünyesinde barındırdığı folklorik unsurlar da bizlere halk bilimi açısından kayanaklık edebilecek değer ve mahiyette olduğuda katidir Bu tez çalışmasında Kazak Türklerinin dili, tarihi, kültürü üzerinde durularak İlyasEsenberlin tarafından kaleme alınan ‘’Altın Orda’’ romanın birinci cilti incelenmeye çalışılmıştır.
The novel and historical documents the author's İlyas Esenberlin the Altın Orda Horde, in the event that thriving around a literary text is formed by the assembly method. 13 in the first volume of two volumes of this historical novel. in the century of the Khanate in the territory forming the eastern side of altinor Dest-moğol invasion from the Turkish tribes living and affected by the Kazakhs, Kirghiz, Kipchak, Turkish history began to take their places in the neck like nogay the merger of the Kipchak urug XIV in the household. Of the end of the century XV. Like new century as a boy, has taken place in the Central Asian Arena. Sweaters are included in the Kipchak group, and the coci children living nomadic Empire of Cengiz Han under the management of Hana presented later his son, Batu Han, Golden started having bound him in there. XV. as well as the continuation of the Ak Orda, the Khanate of the century with a new name in the history of the Kazakh Khanate began to take their places. Author and individuals achieve a string of events that faked them in order to impress future generations of the history and culture of Kazakh Turks to infuse the traditions contain important information about National Union. When evaluated in this context in terms of the value and nature of folklore folkloric elements that can kayanaklik us houses when it is in solid In this thesis, Turks, Kazakh language, history, culture penned by İlyas Esenberlin features with an emphasis on the ‘Altın Orda’ of the novel is the first to examine the skin…
URI: http://hdl.handle.net/11489/689
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mehmet ali şahin.pdf101574583.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.