Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/687
Title: Türkiye Türkçesinde Özne Kavramı ve Özneyi Oluşturan Kelime Grupları
Authors: Ünal, Ülkü
Ordu Üniversitesi
Keywords: Türkiye Türkçesi, özne, öznenin özellikleri, özne çeşitleri, kelime grupları
Turkish Language in Turkey, the features of subject, the types of subject, word groups
Issue Date: 2017
Publisher: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tez çalışmamızda Türkiye Türkçesinde özne kavramı, öznenin özellikleri ve özne çeşitleri üzerine yazılmış ilgili kaynaklar geçmişten günümüze Türkçenin ilk dilbilgisi kitaplarından yola çıkılarak tarandı, gözden geçirildi. Özne kavramı, öznenin özelikleri ve özne çeşitleri konularında uzmanların fikir birliğine vardığı ve uzlaşamadığı noktalar tespit edildi. Bu araştırma ve tespitlerin ışığında özne kavramı ve öznenin özellikleri üzerinde duruldu. Özne çeşitleri değerlendirildi. Özne kavramı, öznenin özellikleri ve özne çeşitleri ile ilgili bir sonuca varıldı ve ulaşılan sonuçlar çalışmada sunuldu. Çalışmamızın devamında özneyi oluşturan kelime grupları örnekler üzerinde gösterildi ve özneyi oluşturan kelime grupları tespit edilerek bu kelime gruplarının özellikleri belirlendi. Bu çalışmada özne ile ilgili bundan sonra yapılacak çalışmalara yardımcı olmak da amaçlandı
In our thesis study, related sources written upon subject term in Turkish language of Turkey, the types of subject and the features of subject were scanned on the basis of the first Turkish grammar books from past to the present. On the topics of subject term, the features of subject and the types of subject, points that the specialists agreed and disagreed upon, were determined. In the light of this research and determinations, dwelt upon the subject term and the features of subject. The types of subject were evaluated. There had been a conclusion about subject term, the features of subject and the types of subject and these reached conclusions were presented in the study. In the continuation of the study, word groups that form the subject were shown on the examples and word groups that form the subject were determined. Besides, the features of these word groups were put forth. Also, in this study it was aimed to help the studies of subject that will be conducted in the future.
URI: http://hdl.handle.net/11489/687
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10149191.pdf101491911.86 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.