Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/686
Title: Türkiye’de Kadın İşgücü İstihamının Analizi: Trabzon İli Üzerine Bir Uygulama
Other Titles: The Analysis Of Women’s Labour Force Employement In Turkey: The Study On Trabzon City
Authors: Konak, Özge
Ordu Üniversitesi
Keywords: Sektörel Dağılım, Kadın İşgücü, Alan Araştırması, Trabzon
Sectoral Distribution, Women’s Labour Force, Field Study, Trabzon
Issue Date: 2016
Publisher: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Çalışan kadınların çalışma ve ev yaşamındaki durumunu araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada, toplumların sosyo-ekonomik yapısı ile çalışan kadının toplumdaki statüsü arasındaki ilişki incelenmiştir. Birinci bölümde, istihdam ve işgücü ile ilgili kavramsal tanımlamalar yapılmıştır. Değişen ekonomik, sosyal ve kültürel olaylara bağlı olarak çalışan kadının toplumlardaki yerleri incelenmiştir. İkinci bölümde, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TUİK) elde edilen istatistiki veriler ile Türkiye’de çalışan kadının işgücü piyasasındaki konumu araştırılmıştır. Kadınların eğitim seviyeleri, sektörel dağılımdaki yerleri, hukuksal olarak çalışan kadına tanınan haklar gibi bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, örnek alan olarak seçilen Trabzon il merkezi hakkında genel bilgiler verilmiştir. Yapılan alan çalışması ile çalışan kadınların profili tespit edilmiş, çalışma hayatları ile ilgili fikirlerine değinilmiştir. Araştırma sonucunda, çalışan kadınların toplum içindeki yerleri eskiye nazaran daha iyi olsa da, geleneksel olarak üstlendikleri rollerden dolayı ev işleri, çocuk bakımı gibi işleri de yapmak zorunda kaldıkları görülmüştür. Çalışma hayatında çalışan kadınların maruz kaldığı ayrımcılıkların ortadan kalkması için; eşit işe eşit ücret uygulamasının daha etkin bir şekilde uygulanması ve cam tavan kavramının ortadan kalkması gerektiği önerilmiştir. Kadın istihdamının artmasının toplumların gelişmişlik düzeylerini ve yaşam kalitelerini de olumlu olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
In this study on the analysis of working women’s status in their work and domestic lives, the relationship between the working women’s status in the society and the social economic structure of the socities has been analyzed. Ih the first part, the conceptual definitions related with the employement and labour force have been seen. He working women’s status in the society has been researched in association with the changing economical, social and cultural events. Ih the second part, the working women’s position in labour force market in Turkey has been searched with the help of the statistical data obtained from Turkish Statistical Institute (TSI). Some informations like women’s educational levels, their status in sectoral distribution, given rights to the working women juridically have been given. Ih the third part, general informations about Trabzon City Center chosen as a sample field have been given. He working women’s profiles have been determined by the study done and their ideas about their work lives have been mentioned. As a result of the study, it has been seen that the working women are supposed to fulfil some duties such as chores and child care because of having a role traditionally although their status is better than the past in society. Ih order to prevent discrimination which the working women expose in the work life, it has been supposed that the equal pay for equal work should be applied much more effectively and the glass ceiling concept should be disappeared. It has been concluded that the increase of women employement affects both development levels and life quality of socities positively.
URI: http://hdl.handle.net/11489/686
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11530200009.pdf101275851.5 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.