Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/685
Title: Türkiye Ekonomisi’nin Avrupa Birliği Maastrıcht Kriterlerine Uyumu
Other Titles: Turkish Economy’s Compliance with the European Union Maastricht Criteria
Authors: İçpınar, Erhan
Ordu Üniversitesi
Keywords: Avrupa Birliği, Maastricht Kriterleri, Türkiye’nin AB Ekonomik ve Parasal Birlik Kriterlerine Uyumu
European Union, Maastricht Criteria, Turkey’s Copliance with the EU Economic and Monetary Union
Issue Date: 2016
Publisher: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bugün, Avrupa Birliği adını alan Avrupa ülkelerinin entegrasyon sürecinin başlangıcı, 2. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllar olarak kabul edilmektedir. Dünya bir tarafta küreselleşmekte diğer taraftan da bölgeler arası bütünleşmektedir. Bu yeni dünya düzeninde, en başarılı bölgesel bütünleşme hareketini gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) olmuştur. AB’nin zaman içinde gösterdiği performansla uluslararası ekonomide ulaştığı güç, diğer Avrupa ülkeleri için bu blok içinde yer almayı cazip hale getirmiştir. Avrupa Birliği’nin Ekonomik ve Parasal Birlik sürecinde aday ve üye ülkelerden yerine getirmesini beklediği bazı kriterler vardır. Öncelikle, AB’ye üye olmak için karşılanması gereken üç kriter (siyasi, ekonomik ve uyum kriterleri) Kopenhag Kriterleri olarak bilinmektedir. Avrupa parasal entegrasyonu açısından ise, 1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması ile kararlaştırılan Avrupa Para Birliği’nin, 1 Ocak 2002 tarihinde hayata geçmesi söz konusu olmuştur. AB üyesi ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birlik alanına dahil olabilmek ve Euro kullanabilmek için yerine getirmeleri gereken ekonomik kriterler ise Maastricht Yakınlaşma Kriteri olarak isimlendirilmektedir. Bunlar parasal kriterler (enflasyon, faiz ve döviz kuru) ve finansal kriterlerden (bütçe ve borç) oluşmaktadır. Bu çalışmada, AB fikrinin ortaya çıkışı, AB’nin ekonomik hedefleri ve AB üyesi ülkeler için Ekonomik Parasal Birlik alanına dahil olabilmek için belirlenen tutturulması gereken parasal ve finansal hedefler incelenmektedir. Yine, bir aday ülke olarak Türkiye’nin, AB üyesi ülkeler karşısında bu kriterleri ne kadar tutturduğu ya da bu kriterleri tutturmaya ne kadar yakınlaştığı üzerinde durulmakta ve Türkiye ile AB üyesi ülkeler karşılaştırılmaktadır. Türkiye parasal kriterler açısından Ekonomik Parasal Birlik alanına girebilecek kriterleri yakalayamasa da finansal kriterler açısından AB ve Ekonomik Parasal Birlik alanı ülkelerinden çok daha iyi durumdadır.
Integration process of the European countries which is named the European Union today, started in the years following the Second World War. While the World is globalizing, it is on the other hand integrated between the regions. The European Union (EU) is performed the most successful regional integrational movement in the New World Order. The EU’s strong power have made it attractive for the other European countries to take part in this block. There are some criteria for the fulfillment of the candidate and the EU member countries during to process of the Economic and Monetary Union. These criteria must be met to become a member of the European Union is known as Copenhagen Criteria. In terms of European monetary integration, establishment of the European Monetary Union was agreed with Maastricht Treaty in 1992 and materialized on 1st January 2002. The economic criteria fort he EU member countries to become a part of the Economic and Monetary Union are called Maastricht Convergence Criteria. It consist of monetary criteria (inflation, interest and and exchange rates) and financial criteria (budget and debt). In this study, we examined the idea of the EU, targets determined for the Member States and convergence criteria which must be complied with in order to be a part of the EU Economic and Monetary Union and economic and financial objectives which will be complied. It will also be examined that to what extend Turkey meets or converges these criteria compared with the EU member states. Although if, in terms of monetary criteria, Turkey failed to comply for entering the monetary union area; in terms of financial criteria, Turkey has beter performance than some EU Member States of the Economic and Monetary Union Area.
URI: http://hdl.handle.net/11489/685
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapalı.pdf1012698187.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.