Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/678
Title: İlkokul Kademesinde Okuma Eğitimine İlişkin Görüşlerin Analizi ve Politika Önerileri
Other Titles: Analysıs Of The Opınıons On Readıng Educatıon In Prımary School Level And Polıcy Recommendatıons
Authors: Kuruyer, Hayriye Gül
Midilli, Faruk
Ordu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0001-9017-8432
Keywords: Okuma eğitimi, eğitim politikası, okuma politikaları,Reading education, education policy, reading policies
Issue Date: 2022
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, ilkokul kademesinde okuma eğitimine ilişkin mevcut durumu ortaya koyarak oluşan sorunların alanlarına politika önerisi geliştirmeye odaklanılmıştır. İlkokulda okuma eğitiminin mevcut durumdaki ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik öğretim üyelerinin, sınıf öğretmenlerinin ve ailelerin görüş ve önerilerine göre politika önerisi belirlemeyi hedefleyen bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını; 11 öğretim üyesi, 10 sınıf öğretmeni ve 10 anneden oluşan toplam 31 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ise araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler ilk aşamada bilgisayar ortamına aktarılmış olup bilgisayar destekli nitel veri analiz programı olan MAXQDA kullanılarak içerik analizi ile analiz edilmiştir. İkinci aşamada ise veriler analiz sonucunda tema ve alt temalara ayrılarak kategorize edilmiştir. Verilerin çözümlenmesi sonucu elde edilen bulgular, ilgili literatüre dayanarak tartışılmış ve araştırmanın amaçları doğrultusunda sonuç ve öneriler oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar okuma eğitiminde niteliği olumsuz yönde etkileyen birçok duruma dikkat çekmişlerdir. Bu durumlarda niteliğe yönelik anlayışın belirleyici olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcılar nitelik sorunlarına öğretmen eğitimi, öğretim programı, ders içerik ve materyalleri, aile katılımı ve öğretmen yeterliklerinin kaynaklık ettiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte nitelik sorunlarının çözümü için okuma eğitiminin bileşenlerindeki dönüşüm ihtiyacı doğrultusunda katılımcıların öngörüleri ortaya çıkmaktadır. Araştırma sonucunda katılımcıların okuma eğitiminin niteliğine ilişkin ifade ettikleri görüşlere dayalı bir dizi politika gündemi-sorun alanı, politika ve uygulama önerileri sunulmuştur.
The purpose of this study is to determine the current state of reading education at primary school level and give some policy recommendations for the issue. The study aims to give some policy recommendations based on the opinions and suggestions of faculty members, primary teachers, and parents about the needs and problems of current reading education at primary school level employed the phenomenological design. The study participants consist of 31 individuals, including 11 faculty members, 10 primary teachers, and 10 mothers. A selfstructured interview form was used as the data collection tool. The collected data were first transferred into a computer and then analyzed through MAXQDA, a computer-assisted qualitative analysis program. Then, based on the analysis’ results, the data were categorized into themes and sub-themes. The findings of the data analysis were discussed within the context of the existing literature, and results and recommendations were constructed in line with the purpose of the study. According to the study results, the participants emphasized several factors that negatively affect the quality of reading education. In these situations, the understanding of quality seems deterministic. Moreover, the participants stated that the quality problems are related to teacher education, curriculum, course content and materials, family participation, and teacher competencies. Furthermore, it has been observed that the participants’ opinions emerged in line with the need for transformation in the components of reading education to solve quality problems. Based on the participants’ opinions about the quality of reading education, some recommendations were made for developing policies and practices to find solutions to the identified problems.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/678
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10382174.pdf103821742.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.