Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/653
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Öğr. Üyesi Türkiş, Sevda-
dc.contributor.authorYılmaz, Feyza Nur-
dc.date.accessioned2022-08-11T11:08:41Z-
dc.date.available2022-08-11T11:08:41Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-
dc.identifier.urihttp://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/653-
dc.description.abstractBu çalışmada, 7.Sınıf insan ve çevre konusuna yönelik eğitici broşür kitapçık destekli fen öğretiminin öğrencilerde oluşturduğu algı düzeylerinin akademik başarıya etkisi araştırılmıştır.Araştırmada ilk ölçüm-son ölçüm gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır.Bu araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Ordu- Altınordu ilçesinde ortaokul 7.sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Bir deney (n:88) ve bir kontrol (n:52) grubu yansız olarak atanmıştır. İlk son ölçüm gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılan bu çalışmada deney grubuna eğitici broşür kitapçık destekli fen öğretimi yapılırken, kontrol grubuna mevcut fen öğretimiyle ders işlenmiştir.Elde edilen verilere SPSS programı yardımıyla bağımsız gruplar t-testi ve bağımlı gruplar t-testi uygulanarak deney ve kontrol grubunda anlamlı farkın olup olmadığı tespit edilmiştir.Yapılan araştırmada kullanılan verilerin normallik dağılımı Shapiro-Wilk testi kullanılarak belirlenmiştir.Araştırma bulguları, broşür kitapçık destekli fen bilimleri öğretimiyle derslerin yürütüldüğü deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğunu göstermektedir.Uygulama sonunda broşür kitapçık destekli Fen Bilimleri dersinin yürütüldüğü sınıflarda başarının arttığı gözlenmiştir.Broşür kitapçık destekli Fen Bilimleri dersinin yürütüldüğü sınıflardaki öğrencilerin algılarında da olumlu düzeyde değişim gözlenmiştir.,en_US
dc.description.abstractIn this study, the effect of the perception levels created by 7th grade education brochure booklet supported science teaching on students' academic achievement was investigated. In this study was used a quasi-experimental desing. In this study was carried out with seventh grade students in Ordu-Altınordu district in 2018-2019 academic year. One experiment (n:88) and one control (n:52) group were assigned neutral. In this study, a quasi-experimental research design with pre-post ölçüm group was used. In the experimental group, educative brochure booklet supported science teaching was conducted and the control group was taught with traditional science teaching. Independent groups t-test and dependent groups t-test were applied to the data obtained by SPSS program. The distribution of normality of the data used in the study was made using Shapiro-Wilk test. According to the findings of the research, there was an increase in the success of the students in the courses carried out by the science teaching in the brochure booklet. As a result of success increases, students' perceptions of the environment changed positively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkademik Başarı, Algı Değişimi, Broşür Kitapçık, Çevre Eğitimi, Yardımcı Materyalen_US
dc.subjectAcademic Achievement, Brochure Booklet, Environmental Education, Perception Change, Suppurting Sourceen_US
dc.title7. Sınıf İnsan ve Çevre Konusuna Yönelik Eğitici Broşür Kitapçık Destekli Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Algı Düzeylerine Etkisien_US
dc.title.alternativeEFFECT OF SCIENCE EDUCATION SUPPORTED BY HUMAN AND ENVIRONMENT ORIENTED BROCHURE ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PERCEPTION LEVELS OF 7 TH GRADE STUDENTSen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentOrdu Üniversitesien_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FEYZA TEZ SON 2019 YL SON.pdf4.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.