Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/634
Title: Halk Arasında Yaygın Olan Okültistik İnançların Değerlendirilmesi (Ordu Altınordu Örneği)
Other Titles: The Assesment Of The Faıths Of Occultıstıc That Common Between The Folks Of Ordu Altınordu
Authors: Prof. Dr. Şahin Mehmet, Kenan
Yazıcı, Cansu
Ordu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0002-4184-2509
Keywords: Kalam, Occultism, Spell, Fortuntelling, Astrology.,Kelam, Okültizm, Büyü, Fal, Astroloji.
Issue Date: 2021
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Son dönemlerde sözlü ve yazılı gelenekte büyü, fal ve astroloji yorumlarının yapıldığı görülmüştür. İslâm düşünürlerinin gaipten haber verme olarak değerlendirdiği bu inançların tevhit inancına zarar verdiği ve insanlara bu alanların arka boyutunun psikolojik, sosyal ve itikadî manada tahrif ve tahrip ettiği düşünülmektedir. Çalışmanın giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı, problemleri, hipotezleri, önemi, ön kabulleri, sınırlılıkları, Altınordu ilçesinin genel yapısı ve okültizmden bahsedilmiştir. Birinci bölümde halk arasında yaygın olan büyü, fal ve astroloji gibi okültistik inançlar ile ilgili kavramsal açıklamalar, tarihsel arka plan, çeşitleri ve psiko-sosyal etkileri ele alınmıştır Bununla birlikte ilâhî dinlerin konuya yaklaşımı incelenmiş ve İslâm kelâmının bakış açısından bu bölümde bahsedilmiştir. İkinci bölümde ise 304 kişinin katılım sağladığı anket çalışmasıyla elde edilen bulgular, analiz ve yorumları yer almaktadır. Çalışma elde edilen bulgularla halk arasında okültistik inançlardan olan büyü, fal ve astrolojinin itikadî olarak değerlendirmesi yapılarak tamamlanmıştır.
In recent days,we have been seeing the comments on spell, fortunetelling and astrology. It is being considered that these beliefs, which are considered as news from invisible world by Islamic thinkers, harm the Tawhid (divine unity) belief and background of these fields also falsify people in terms of psychology, social and creedal aspects. In the begining of the study, we have referred the subject, aim, problems hypothesis, importance, pre-admissions, limitations, general structure of Altınordu district and occultism.In the first chapter, we have discussed the occultism, occultistic faiths, conceptual definitions about spell, fortunetelling and astrology that are common in public and also mentioned the historical background, its types and psycho-social sides of the subject. Besides that, different religious approaches have been studied and Islamic perspective from the point of Kalam field have also been analysed in this chapter. In the second chapter, we have presented the findings, analysis and comments obtained from the questionnaire in which 304 attendants took part. The study have been completed with the creedal assessment using the findings gained from occultistic faiths such as spell, fortunetelling and astrology.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/634
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10413882.pdf104138821.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.