Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/619
Title: Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Other Titles: Analysıs Of Classroom Teachers 'Opınıons About The Educatıon Of Students Wıth Learnıng Dıffıcultıes
Authors: Prof. Dr. Özay, Gökhan
Karataş Duygu, Kır
Ordu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0002-1250-624X
Keywords: Learning Difficulty, Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia, Classroom Teacher,Öğrenme Güçlüğü, Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli, Sınıf Öğretmeni
Issue Date: 2021
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi, öğrenme güçlüğü hakkındaki bilgi düzeyinin belirlenmesi, öğrenciyi doğru bir biçimde tanılayarak doğru eğitimin verilmesi ve değerlendirilmesi adına önem taşımaktadır. Bu bağlamda sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi, eksiklerin ortaya koyulması ve hangi çalışmaların yapılması gerektiğini belirlemek açısından önemlidir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimine yönelik görüşlerin belirlenmesinin hedeflendiği bu çalışmada nitel araştırma modeli içerisinde yer alan “temel araştırma yöntemi” kullanılmıştır. Veriler görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Katılımcıların görüşlerini almak için araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiş ve araştırma sorularına cevap bulunmaya çalışılmıştır. Belirlenen temalar doğrultusunda veriler analiz edilmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimine yönelik görüşlerinin bireye yönelik ve öğrenmeye dayalı görüş bildirdikleri ancak sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü hakkında mesleki görüşlerinin yetersiz olduğu sonucu elde edilmiştir. İlgili sonuca son bölümde ayrıntılı yer verilmiştir.
Examining the opinions of classroom teachers about the education of students with learning difficulties is important in terms of determining the level of knowledge about learning disability and providing and evaluating the correct education by identifying the student correctly. In this context, determining the opinions of classroom teachers about the education of students with learning difficulties is important in terms of revealing the deficiencies and which studies should be done. In this study, which aims to determine the views on the education of students with learning disabilities, the "basic research method", which is included in the qualitative research model, was used. The data were obtained by interview method. A semi-structured interview form prepared by the researcher was used to get the opinions of the participants. The obtained data were evaluated by content analysis method and it was tried to find answers to the research questions. The data were analyzed in line with the determined themes. In the study, it was concluded that the opinions of the teachers on the education of students with learning disabilities were individual-oriented and based on learning, but the professional views of the classroom teachers about the learning disability were insufficient. The relevant result is given in detail in the last section.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/619
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10416340.pdf10416340686.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.