Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/611
Title: İlkokul İngilizce Öğretmenlerinin Kalıpsal İfadelerle (Formulaıc Expressıons) İlgili Farkındalık Düzeyi
Other Titles: Formulaıc Expressıons Awareness Level Of Englısh Teachers At Prımary School
Authors: Kuruyer, Hayriye Gül
Prof. Dr. Özsoy, Gökhan
Çukurlu Aydın, Özlem
Ordu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0001-9017-8432
0000-0002-1250-624X
Keywords: formulaic language, primary school, English teachers, awareness level,kalıpsal ifadeler, ilkokul, İngilizce öğretmenleri, farkındalık düzeyi
Issue Date: 2021
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı ilkokulda görev yapan İngilizce Öğretmenlerinin kalıpsal ifadelerle ilgili farkındalık düzeylerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Giresun ilinde ilkokullarda çalışan 30 İngilizce öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma verileri Kalıpsal İfade Farkındalık Formu ile toplanmıştır. Form demografik bilgiler, öz-değerlendirme ve kalıpsal ifade farkındalığı olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Demografik bilgiler kısmında öğretmenler yaş, cinsiyet, öğretmenlik tecrübesi ve mezun oldukları bölümleri içeren dört ayrı soruyu yanıtlamışlardır. Öz-değerlendirme bölümünde katılımcılara kalıpsal ifadeler ile ilgili inançlarını belirlemek amacıyla altı maddeden oluşan sorular yöneltilmiştir. Kalıpsal ifade farkındalığı bölümü uygulama ve değerlendirme olarak iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Uygulama soruları ile öğretmenlerin kalıpsal ifade konu alan bilgisini belirlemek amaçlanmış ve sınıflandırma düzeyinde iki farklı soru hazırlanmıştır. Değerlendirme aşamasında öğretmenlerin kalıpsal ifadeler açısından pedagojik yeterliliklerini belirlemek amaçlanmış ve üç ayrı değerlendirme sorusu hazırlanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre ilkokul İngilizce öğretmenlerinin kalıpsal ifade farkındalık düzeyleri düşük bulunmuştur. Kadın ve erkek katılımcılar arasında önemli bir fark belirlenemezken görev süresi ve yaş ile farkındalık düzeyinin ters orantılı olduğu görülmüştür. Yaş ve görev süresi fazla olan öğretmenlerin genç ve meslekte yeni olan katılımcılara göre kalıpsal ifade farkındalık düzeyi düşük bulunmuştur. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan katılımcılar, İngilizce Öğretmenliği mezunlarına göre teoride daha fazla kalıpsal ifade bilgisine sahiptir ancak uygulamada İngilizce Öğretmenliği mezunları daha başarılıdır. Ayrıca İngilizce Öğretmenliği mezunları daha fazla gelişime açıktır. Araştırma sonuçlarına göre ve İngilizce öğretim müfredatı kazanımları çerçevesinde İngilizce öğretmenlerinin kalıpsal ifadeler konusunda desteklenmesi önerilmektedir.
This study aims to determine formulaic expressions level of English teachers working at primary schools. For this purpose, case study, one of the qualitative research methods, was used in the study. The study group consists of 30 English teachers working at primary schools in Giresun. Data were collected via Formulaic Language Awareness Form. The form consists of three parts which are personal information, self-assessment and formulaic language awareness. In personal information part, participants wrote information about themselves including their age, gender, teaching experience and graduation department. In the self-assessment section, six questions were asked to the participants in order to determine their beliefs about formulaic expressions. Formulaic language awareness part comprises of two different sections; practice and evaluation. In practice chapter, it was aimed to determine the teachers' knowledge about formulaic expressions and two different questions were prepared at the classification level. In evaluation part, it was aimed to determine the pedagogical competencies of teachers in terms of formulaic expressions and three different questions were asked. Data were analyzed with descriptive analysis method. As a result of the study, it was found that formulaic language level of primary school English teachers is low. While there is no significant difference between female and male teachers, it was identified that age and professional time are inversely correlated with formulaic expressions awareness level. Formulaic expressions awareness level of teachers who are older and have worked as a teacher for a long time, was found to be lower than young and new ones. Participants graduated from English Language and Literature Department know more theoretical formulaic phrases than English Language Teaching Department graduates yet, in practice graduates of English Language Teaching Department are more successful. Also, they are more open to development. Based on the results of the study and in the English curriculum framework, teachers need to be supported in regards to formulaic expressions.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/611
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10242633.pdf102426331.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.