Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/523
Title: Okuduğunu Anlama Kalibrasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi
Other Titles: DEVELOPMENT OF READING COMPREHENSION CALIBRATION SCALE
Authors: Kuruyer, Hayriye Gül
Odabaş, Burcu
Ordu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0001-9017-8432
Keywords: Okuma, Okuduğunu Anlama, Kalibrasyon, Üstbiliş,Reading, Reading Comprehension, Calibration, Metacognition
Issue Date: 2020
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama kalibrasyonunu geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçecek kapsamlı bir ölçme aracına duyulan gereksinimle planlanmıştır. Araştırmanın amacını, bu nedenle, ilkokul dördüncü sınıf düzeyindeki öğrencilere yönelik standardizasyonu yapılmış bir Okuduğunu Anlama Kalibrasyon Ölçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Ordu ili, Altınordu ilçesinde yer alan üç ilkokulda eğitim alan dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama kalibrasyonu, Okuduğunu Anlama Kalibrasyon Ölçeği’ne bağlı olarak geliştirilen Okuma Görevleri Puanlama Yönergesi ve Okuduğunu Anlama Kalibrasyonu Puanlama Yönergesi ile değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerden elde edilen veriler ise Okuduğunu Anlama Kalibrasyon Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik hesaplamalarının yapılabilmesi için analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular, Okuduğunu Anlama Kalibrasyon Ölçeği’nin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kalibrasyonunu geçerli ve güvenilir şekilde ölçtüğünü göstermiştir.
This study was planned with the need for a comprehensive assessment tool that will measure the comprehension calibration of primary school fourth grade students in a valid and reliable way. The aim of the study was therefore to develop a standardized Reading Comprehension Calibration Scale for fourth grade students and to test the validity and reliability of the scale. The study group of the study consisted of fourth grade students who were educated in three primary schools in Altınordu, Ordu. The reading comprehension calibration of the fourth grade students in the study was evaluated with the Reading Tasks Scoring Instruction and the Reading Comprehension Calibration Scoring Instruction developed according to the Reading Comprehension Calibration Scale. The data obtained from the evaluations were analyzed in order to make validity and reliability calculations of the Reading Comprehension Calibration Scale. The findings obtained from the analyzes showed that the Reading Comprehension Calibration Scale measures the calibration of the fourth grade students in a valid and reliable way.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/523
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10322786.pdf103227864.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.