Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/456
Title: Ağrı İlinde Kaz Yetiştiriciliğinin İncelenmesi
Other Titles: THE EXAMINATION OF GOOSE PRODUCTION IN AĞRI PROVINCE
Authors: Prof. Dr. Alkan, Sezai
Eren, Erhan
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Ağrı İli, Kaz Yetiştiriciliği, Sosyal Yapı, Sorun,Ağrı Province, Goose Breeding, Social Status, Problem
Ağrı Province, Goose Breeding, Social Status, Problem
Issue Date: 2019
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, Ağrı ilinde kaz yetiştiriciliği yapılan işletmelerin genel yapısının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada Ağrı ilinin merkezinde ve ilçelerinde kaz yetiştiriciliği yapan 151 aile işletmesinde uygulanan anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yetiştiricilerin %49.67’sinin 40-59 yaş arasında, %48.34’ünün ilkokul mezunu ve %56.29’unda ise hane genişliğinin 4-6 kişi arasında olduğu belirlenmiştir. Yetiştiricilerin %85.43’ü kaz yetiştiriciliği dışında başka hayvancılık faaliyetiyle uğraşmaktadır. Yetiştiricilerin %64.9’u kaz yetiştiriciliğini tüketim alışkanlığı olduğu için yaptığını belirtmiştir. İşletmelerin %63.58’inde kaz yetiştiriciliği süresinin 1-10 yıl arasında olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin %71.52’sinde kazın dışında tavuk yetiştirilmektedir. İşletmelerin sadece %4.64’ünde kaz dışında başka kanatlı hayvan yetiştirilmemektedir. Yetiştiricilerin %73.51’i kaz sayısını arttırmak istediğini belirtmiştir. İşletmelerin %98.68’inde kuluçka makinesi kullanılmamakta ve % 49.01’inde ise dezenfeksiyon yapılmamaktadır. Yetiştiricilerin % 62.91’i kazları 5-6 yıl süreyle damızlık olarak kullanmaktadır. Yetiştiricilerin %90.73’ü kazları 8-12 aylık yaşta kestiklerini, yetiştiricilerin %84.77’si kaz üretimine devam etmek istediklerini ve yetiştiriciler karşılaştıkları en önemli sorunun hastalıklardan kaynaklanan kayıplar (%19.86) olduğunu belirtmişlerdir.,This research was conducted to determine the general structure of the goose breeding enterprises located in Ağrı province. In the study, data obtained from 151 familyowned goose breeding enterprises located in the center and districts of Ağrı province by interviewing were used. According to the results of the research, 49.67% of the breeders were between the ages of 40-59, 48.34% were primary school graduates and 56.29% of the households were between 4-6. 85.43% of the breeders are engaged in animal husbandry activities other than goose breeding. 64.9% of breeders stated that they made goose breeding because it was a habit of consumption. It has been found that 63.58% of enterprises surveyed have been in the market for less than 10 years. 71.52% of enterprises are also grown in chickens in addition to goose. Only 4.64% of enterprises was found not to breed poultry other than goose. 73.51% of the breeders stated that they desire to increase the number of geese that they breed. 98.68% of companies do not use incubators and 49.01% of them do not use disinfection techniques. 62.91% of the breeders keep the geeses for breeding for 5-6 years. 90.73% of the breeders slaughter the geese at the age of 8-12 months. 84.77% of the breeders stated that they want to continue the production of goose and the most important problem they encountered is the animal losses caused by the diseases that was reported to be 19.86%.
This research was conducted to determine the general structure of the goose breeding enterprises located in Ağrı province. In the study, data obtained from 151 familyowned goose breeding enterprises located in the center and districts of Ağrı province by interviewing were used. According to the results of the research, 49.67% of the breeders were between the ages of 40-59, 48.34% were primary school graduates and 56.29% of the households were between 4-6. 85.43% of the breeders are engaged in animal husbandry activities other than goose breeding. 64.9% of breeders stated that they made goose breeding because it was a habit of consumption. It has been found that 63.58% of enterprises surveyed have been in the market for less than 10 years. 71.52% of enterprises are also grown in chickens in addition to goose. Only 4.64% of enterprises was found not to breed poultry other than goose. 73.51% of the breeders stated that they desire to increase the number of geese that they breed. 98.68% of companies do not use incubators and 49.01% of them do not use disinfection techniques. 62.91% of the breeders keep the geeses for breeding for 5-6 years. 90.73% of the breeders slaughter the geese at the age of 8-12 months. 84.77% of the breeders stated that they want to continue the production of goose and the most important problem they encountered is the animal losses caused by the diseases that was reported to be 19.86%.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/456
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10278970.pdf102789701.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.