Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/442
Title: Ebe ve Hemşirelerde İş Doyumu, Benlik Saygısı ve Etkileyen Faktörler
Authors: Erbil, Nülüfer
Bostan, Özgül
TR21365
TR136732
Keywords: Ebe, Hemşire, İş doyumu, Benlik saygısı.
Issue Date: 2004
Publisher: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
Citation: Erbil, N., & Bostan, Ö. (2004). Ebe ve hemşirelerde iş doyumu, benlik saygısı ve etkileyen faktörler. Atatürk Ünivesitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(3).
Abstract: Bu araştırma ebe ve hemşirelerin iş doyumu ve benlik saygısı düzeyleri ile bunları etkileyen sosyo-demografik faktörler ve meslek özelliklerini belirlemek amacıyla, karşılaştırmalı, ilişki arayıcı ve tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma Ordu Devlet Hastanesi ve Doğum Hastanesinde çalışan 65 ebe ve 109 hemşire olmak üzere toplam 174 kişiye uygulanmıştır. Veriler, tanıtıcı soru formu, Minnesota Doyum Ölçeği, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirmesi, bilgisayarda yüzdelik, ortalama, t testi ve Kruskal-Wallis testi, korelasyon testi ile yapılmıştır. Ebe ve hemşirelerin %43.3’ünün işinden memnun olduğu, içsel iş doyumunu dışsal iş doyumuna göre daha yüksek oranda yaşadıkları, benlik saygısı puan ortalamalarının ise her iki meslek grubunda birbirine çok yakın olduğu belirlenmiştir. Ebe ve hemşirelerin iş doyumu ile mezun olunan okul, arkadaşlar arasındaki ilişkilerden memnun olma ve medeni durum; benlik saygısı ile yaş, arkadaşlar arasındaki ilişkilerden memnun olma, medeni durum ve sahip olunan çocuk sayısı arasında anlamlı ilişki belirlenmiştir. İçsel (r=.267) ve genel (r=.201) iş doyumu ile benlik saygısı arasında pozitif yönde çok güçsüz ilişki bulunmuştu
URI: http://hdl.handle.net/11489/442
Appears in Collections:Hemşirelik

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
281-1094-1-PB.pdf586.61 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.