Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3893
Title: Hasta Bina Sendromu ile Ergonomik Koşullar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Other Titles: Examination of the Relationship Between Patient Building Syndrome and Ergonomic Conditions
Authors: Prof. Dr. Kılıç Taşkın
Çakır, Merve
Ordu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0000-0003-2127-2622
0000-0002-5998-4935
Keywords: Hasta Bina Sendromu, Ergonomi, Sağlık, Belirti.
Sick Building Syndrome, Ergonomics, Health, Symptom
Issue Date: 2023
Publisher: Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Amaç: Günümüzde insanlar zamanlarının çoğunu kapalı ortamlarda geçirmektedir. Kapalı ortamlarda geçirilen bu süre sağlığı tehdit ederek belli semptomların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bina kaynaklı olan bu problemler Hasta Bina Sendromu olarak adlandırılır. Bu çalışmanın amacı, binaların ergonomik koşulları ile hasta bina sendromu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Ordu ilinde bir hastanede ve Giresun ilinde bir huzurevinde 205 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırma verileri SPSS 26 ve SPSS AMOS 26 programında analiz edilmiş ve güvenilirlik, geçerlilik, korelasyon, t testi ve ANOVA analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan kişilerde en sık görülen Hasta Bina Sendromu (HBS) belirtileri yorgunluk, burun tıkanıklığı, uykusuzluk -uyuklama ve baş ağrısıdır. Hasta bina sendromunun mukozal ve genel belirtileri ile ergonomik koşulların aydınlatma ve ulaşılabilirlik ile çalışma ortamı koşulları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç: Ergonomik koşulların iyileştirilmesinin hasta bina sendromu belirtilerinin görülme sıklığını azaltacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Aim: Today, people spend most of their time indoors. This time spent in closed environments threatens health and causes certain symptoms to occur. These buildingrelated diseases are called Sick Building Syndrome. The aim of this study is to examine the relationship between the ergonomic conditions of buildings and sick building syndrome. Materials and Methods: This study was conducted on 205 people in a hospital in Ordu and a nursing home in Giresun. Research data were analyzed in SPSS 26 and SPSS AMOS 26 programs and reliability, validity, correlation, t-test and ANOVA analyzes were performed. Results: The most common SBS symptoms among the participants in the study were fatigue, insomnia-drowsiness and headache. A significant relationship was found between the mucosal and general symptoms of sick building syndrome and ergonomic conditions, lighting and accessibility, and working environment conditions. Conclusion: It is predicted that improving ergonomic conditions will reduce the incidence of sick building syndrome symptoms.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3893
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10455258.pdf104552582.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.