Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3883
Title: Hastanelerde Muhasebe Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar
Other Titles: Accounting Practices İn Hospitals and Problems Experienced
Authors: Prof. Dr. Bostan, Sedat
Çalışkan, Fırat
Ordu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0000-0002-9439-8448
0009-0005-8372-071X
Keywords: Muhasebe, Medikal Muhasebe, Sistemler, Sorunlar
Accounting, Medical Accounting, Systems, Issues
Issue Date: 2023
Publisher: Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Amaç: Muhasebe hastaneler için vazgeçilmez bir unsurdur. İyi bir muhasebe de iyi bir sistem ve uygulamalardan geçmektedir. Hastaneler farklı sistemler kullanmakta ve farklı sorunlar yaşamaktadır. Bu araştırmanın amacı hastanelerde kullanılan muhasebe sistemlerinin neler olduğu, birimde ve sistemde yapılan iş ve işlemler ile birimde yaşanan sorunların ortaya çıkarılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Antalya ve Ordu illerinde devlet hastanesi, eğitim araştırma hastanesi ve özel hastane olmak üzere 3 hastanede muhasebe biriminde uzman personelle yapılmıştır. Araştırmada yalnızca nitel yöntem kullanılmıştır. Hastanelerde muhasebe birimlerinde ve muhasebe birimi ile ilişkili diğer birimlerde çalışan 15 personelle yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemi ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler Maxqda analiz programı ile analiz edilmiş, kodlamalar yapılmış ve oluşturulan betimsel tablolar ile yorumlanmıştır. Bulgular: Devlet hastanesi, eğitim araştırma hastanesi ve özel hastane olmak üzere araştırma yapılan toplam 3 hastanede 12 farklı muhasebe sistemi kullanıldığı tespit edilmiştir. Yine birimde yapılan iş ve işlemlerde 11, sistemde yapılan iş ve işlemlerde 7 farklı iş ve işlemler yapıldığı belirlenmiştir. Son olarak ise birimlerde 10 farklı sorun, sistemlerde ise 8 farklı sorun yaşandığı ortaya çıkarılmıştır. Sonuç: Hastanelerin muhasebe biriminde kullandığı sistemler ortaya çıkarılmış, yapılan iş ve işlemler belirtilmiş ve yaşadıkları sorunlar tespit edilmiştir. Bu sorunlarla ilgili görüş ve öneriler belirtilmiştir.
Aim: Accounting is an indispensable element for hospitals. A good accounting also goes through a good system and practices. Hospitals use different systems and have different problems. The aim of this research is to reveal what are the accounting practices used in hospitals, the work and transactions done in the unit and the system and the problems experienced in the unit. Material and Method: The study was carried out with expert personnel in the accounting unit of 3 hospitals, namely state hospital, training and research hospital and private hospital in Antalya and Ordu provinces. Only qualitative method was used in the research. Semi-structured interviews were conducted with 15 staff working in accounting units in hospitals and other units associated with the accounting unit. Purposeful sampling method and easily accessible sampling method were used. The interviews were analyzed with Maxqda analysis program, coding was made and interpreted with the descriptive tables created. Results: It was determined that 12 different accounting systems were used in a total of 3 hospitals where research was conducted, including state hospital, training and research hospital and private hospital. Again, it was determined that 11 different works and transactions were performed in the unit and 7 different works and transactions were carried out in the system. Finally, it was revealed that there were 10 different problems in the units and 8 different problems in the systems. Conclusions: The systems used in the accounting unit of the hospitals were revealed, the work and transactions were specified and the problems they experienced were identified. Opinions and suggestions on these issues are indicated.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3883
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10561302.pdf105613021.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.