Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3871
Title: Hastanede Çocuğu Yatan Annelere Verilen Duygu Yönetimine Dayalı Psikoeğitim Programının Duygu Yönetimi, Anksiyete ve Stres Düzeyine Etkisi
Other Titles: The Effect of the Emotion Management Based Psyco-Education Program Given to Hospitalized Mothers On Emotion Management, Anxiety and Stress Levels
Authors: Günaydın, Nevin
Aksu, Enes Furkan
Ordu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0000-0002-5382-6354
0000-0002-3081-1352
Keywords: Psikoeğitim, Anne, Hastane, Çocuk, Stres, Endişe, Duygu Yönetimi, Anksiyete
Psychoeducation, Mother, Hospital, Child, Emotion Management, Anxiety, Stress, Worry
Issue Date: 2023
Publisher: Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Amaç: Bu çalışma hastaneye yatışı yapılan süt çocuğu refakatçi annelerine verilen duygu yönetimine dayalı psikoeğitimin, annelerin duyguları yönetme becerilerine, anksiyete ve stres düzeylerine üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma tek kör, randomize kontrollü ve deneysel olarak yapılmıştır. Örneklemi 01 Nisan 2023-01 Mayıs 2023 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığına bağlı merkez ilçede yer alan Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Süt Çocuk Kliniği’ne başvuru yapan 1-24 ay arası 20 deney grubu 20 kontrol grubu olmak üzere 40 çocuğun annesi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak “Sosyo Demografik Bilgi Formu”, “Akut Stres Belirti Şiddeti Ölçeği (ASBŞÖ)”, “Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği (DYBÖ)” kullanılmıştır. Anneler çocuğunu servise yatış yaptığı günde blok randomizasyon kullanılarak iki grup (A:deney ve B:kontrol grubu) oluşturulmuş, buna göre gruplara atanmıştır. Araştırma kriterlerine uyan deney grubu annelerine psikoeğitim verilmiştir. Kontrol grubuna ise herhangi bir girişim yapılmamıştır. Araştırmanın normal dağılımı Shapiro-Wilk testi, grup varyansı homojenliği için levene testi, deney ve kontrol gruplarının tanıtıcı özellikler ilişkisinde Fisher’s Exact Test ve ki-kare testi, DYBÖ ve ASBŞÖ puanlarının gruplar arası karşılaştırılmasında Mann-Whitney testi gruplar içi karşılaştırılmasında ise Willcoxon testi, değişkenler arasındaki ilişki ise Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Deney grubundaki annelerin anksiyete düzeylerinin ön test puan ortalaması 3.95±1.35 ve son test puan ortalaması 2.25±0.71 (p<0.001); kontrol grubu annelerinin endişe düzeylerinin ön test puan ortalaması 4.35±0.73 ve son test puan ortalaması 3.55±0.88 (p<0.05) olduğu belirlenmiştir. Deney grubu annelerinin DYBÖ ön test puan (73.70±8.59) ve son test (78.20±9.37) puan ortalamaları arasında; kontrol grubu annelerinin de DYBÖ ön test (82.90±10.92) ve son test puan ortalamaları (79.35±10.80) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Deney grubu annelerinin ASBŞÖ ön-test (1.99±0.85) ve son test (1.47±0.75) puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05); kontrol grubunun ASBŞÖ ön test (2.21±0.80) ve son test (1.96±0.71) puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Sonuç: Çocuğu hastaneye yatan annelerin stres ve endişe düzeylerinin yüksek olduğu ve duygularını düzenlemede zorluk yaşadıkları, bu süreçte annelere duygu yönetimine dayalı verilen psikoeğitim ile kısa süreli yatışlarda dahi stres, anksiyete düzeylerinin azaltılabileceği, duygularını yönetme becerilerinin kazandırılabileceği görülmüştür.
Purpose: The study was conducted to examine the effects of emotional management psycho-training given to hospitalized infant companion mothers on stress, anxiety levels and emotional management skills. Materials and Methods: This study was a single-blind, randomized, controlled and experimental study. The sample consisted of 40 mothers of children between the ages of 1-24 months, 20 in the experimental group and 20 in the control group, who applied to the Infant Clinic of Ağrı Training and Research Hospital located in the central district of the Ministry of Health between April 01, 2023 and May 01, 2023. "Socio Demographic Information Form", "Acute Stress Symptom Severity Scale (ASSDS)", "Emotion Management Skills Scale (EMMS)" were used as data collection tools. Two groups A and B (A:experimental and B:control groups) were formed using block randomization on the day the mothers admitted their children to the ward and were assigned to the groups accordingly. Psychoeducation was given to the mothers of the experimental group who met the research criteria. No intervention was given to the control group. Shapiro-Wilk test was used for normal distribution of the study, levene test was used for homogeneity of group variance, Fisher's Exact Test and chi-square test were used for the relationship between the descriptive characteristics of the experimental and control groups, Mann-Whitney test was used for intergroup comparison of the scores of the NDI and ASBSS, Willcoxon test was used for intra-group comparison, and Spearman Correlation analysis was used for the relationship between variables. Results: The mean anxiety levels of the mothers in the experimental group were 3.95±1.35 in the pre-test and 2.25±0.71 in the post-test (p<0.001); It was determined that the anxiety levels of the mothers in the control group were 4.35±0.73 in the pretest and 3.55±0.88 in the posttest (p<0.05). Between the mean scores of DYIS pre-test (73.70±8.59) and post-test (78.20±9.37) scores of the mothers in the experimental group; It was determined that there was a statistically significant difference between the mean scores of the DYLI pre-test (82.90±10.92) and post-test (79.35±10.80) mothers of the control group (p<0.05). It was determined that there was a statistically significant difference in the experimental group PSSQ pre-test (1.99±0.85) and post-test (1.47±0.75) mean scores (p<0.05); It was found that there was no significant difference between the PSSQ pre-test (2.21±0.80) and post-test (1.96±0.71) mean scores of the control group (p>0.05). Conclusion: It was observed that mothers whose children were hospitalized had high levels of stress and anxiety and had difficulty in regulating their emotions, and in this process, stress and anxiety levels could be reduced with psychoeducation based on emotion management, and they could gain skills to manage their emotions.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3871
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10516364.pdf105163642.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.