Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3769
Title: Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bir İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencisinin Matematik Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması
Other Titles: An Actıon Research to improve the Math Skılls of A Fourth Grade Students in Prımary School With Special Learning Disability
Authors: Prof. Dr. Özsoy, Gökhan
Kılınç, Nazlıcan
Ordu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0002-1250-624X
Keywords: Öğrenme güçlüğü, Matematik öğrenme güçlüğü, Eylem araştırması, Sayılar ve işlemler öğrenme alanı.
Learning disability, Mathematical learning disability, Action research, Numbers and operations learning area
Issue Date: 2023
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı; özel öğrenme güçlüğü olan bir ilkokul dördüncü sınıf öğrencisinin matematik becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan eylem planlarının etkisinin incelenmesidir. Eylem araştırması deseninin benimsendiği bu araştırmanın katılımcısı uygun örneklem yoluyla belirlenmiştir. Araştırma ilkokul dördüncü sınıfa devam eden ve özel öğrenme güçlüğü tanısı olan bir katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde veri toplama aracı olarak yapılandırılmamış gözlem, araştırmacı günlüğü, katılımcı günlüğü ve performans kayıtları kullanılmıştır. Katılımcının uygulama öncesinde önkoşul becerileri; basamak kavramı, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine ait kazanımları ölçülmüştür. Önkoşul beceriler Matematik Testi ile ölçülmüştür. Matematik Testi içinden belirlenen kazanımlara yönelik 20 soru seçilmiş, katılımcı bunlardan 6 soruya doğru, 10 soruya yanlış cevap vermiş olup 4 soruyu da boş bırakmıştır. Uygulama öncesinde uygulanan testte %30 başarı göstermiştir. Katılımcı için hazırlanan eylem planı öğrencinin kendi okulunda, ders saatleri dışında, haftada üç gün üç saat olarak uygulanmıştır. Uygulama toplam 9 hafta, 27 ders saati sürmüştür. Bu araştırmada verilerin toplanması ve analiz edilmesi birlikte yürütülmüştür. Bu bağlamda veriler sistematik analitik analiz yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın uygulama süreci için sayılar ve işlemler öğrenme alanı, doğal sayılar, doğal sayılarla toplama işlemi, doğal sayılarla çıkarma işlemi, doğal sayılarla çarpma işlemi ve doğal sayılarla bölme işlemi alt öğrenme alanlarına ait toplam 11 kazanım belirlenmiş ve eylem planı hazırlanıp uygulanmıştır. Uygulama sonucunda katılımcının kazanımlarda %63.5 oranında başarı gösterdiği gözlemlenmiştir. Katılımcı doğal sayıları okumada ve sıralamada, toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinde başarı göstermişken bölme işlemini araştırmacı desteği olmadan tamamlayamamıştır. Katılımcı için hazırlanan eylem planının matematik başarısına etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar için hazırlanan eylem planının sınıf öğretmenlerine katkısı olacağı düşünülmektedir.
The main purpose of this research is; The aim of this study is to examine the effect of action plans prepared to improve the mathematics skills of a primary school fourth grade student with a special learning disability. The participant of this study, in which the action research design was adopted, was determined through appropriate sampling. The research was carried out with a participant who attended the fourth grade of primary school and was diagnosed with a special learning disability. Unstructured observation, researcher diary, participant diary and performance records were used as data collection tools in the research process. The participant's prerequisite skills before the application; The achievements of the concept of digits, addition, subtraction, multiplication and division were measured. Prerequisite skills were measured with the Mathematics Test. 20 questions were selected for the achievements determined from the Mathematics Test, and the participant gave correct answers to 6 questions and incorrectly answered 10 questions and left 4 questions blank. It showed 30% success in the test applied before the application. The action plan prepared for the participant was implemented in the student's own school for three hours, three days a week, outside of course hours. The implementation took a total of 9 weeks and 27 course hours. In this study, data collection and analysis were carried out together. In this context, the data were analyzed with a systematic analytical analysis approach. For the application process of the research, a total of 11 achievements belonging to the sublearning areas of numbers and operations learning area, natural numbers, addition with natural numbers, subtraction with natural numbers, multiplication with natural numbers and division with natural numbers were determined and an action plan was prepared and implemented. As a result of the application, it was observed that the participant achieved 63.5% of achievements. While the participant was successful in reading and ordering natural numbers, addition, subtraction and multiplication, he could not complete the division process without the support of the researcher. It was concluded that the action plan prepared for the participant had an effect on mathematics achievement. It is thought that the action plan prepared for children with special learning difficulties will contribute to classroom teachers.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3769
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10539608.pdf105396086.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.