Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3706
Title: 5bb ve 1103p Amerikan Asma Anaçlarının Kuraklık Stresine Toleransının İn Vivo Peg Uygulaması İle Belirlenmesi
Other Titles: Determınatıon Of Tolerance To Drought Stress In 5 Bb And 1103 P Amerıcan Grapevıne Rootstocks By Peg Applıcatıon In Vıvo
Authors: Bilir Ekbiç, Hatice
İlhan, Mert
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
0000-0002-2758-6713
Keywords: Amerikan asma anacı, 5BB, 1103P, kuraklık stresi, PEG, in vivo
American grapevine rootstock, 5BB, 1103P, drought stress PEG, in vivo
Issue Date: 2023
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma 2021 yılında Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde gerçekleştirilmiştir. Bitkisel materyal olarak, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğünden temin edilen 1103P ve 5BB anaçlarının 2 gözlü çelikleri kullanılmıştır. Uyur halde olan çeliğin dip gözleri köreltildikten sonra saksılara dikimi yapılmıştır. Gözler patlayıp, sürgünler 4-5 yapraklı hale gelene kadar tarla kapasitesinde sulama yapılmıştır. 4-5 yapraklı hale gelen çeliklere beş farklı Polietilen Glikol (PEG-6000) dozu (%0, %2, %4, %8, %16) belirlenen tarla kapasitesine uygun olarak verilmiştir. Deneme sonunda bitki canlılığı (%), sürgün uzunluğu (cm), sürgün yaş ve kuru ağırlığı (g), sürgündeki boğum ve yaprak sayısı (adet), kök yaş ve kuru ağırlığı (g), kök uzunluğu (cm), kök sayısı (adet), köklenme oranı (%), zararlanma derecesi (1-4), yaprak yaş ağırlığı (g), klorofil içeriği (SPAD), sürgün tolerans oranı (TO), kök tolerans oranı (TO), iyon akışı (%), hücre zarı zararlanma oranı (HZZO, %), yaprak turgor ağırlığı (g), yaprak alanı (cm2) incelenmiştir. Sonuç olarak; PEG’in yüksek dozlarına bağlı olarak özellikle %16 dozunda bitki canlılığı, sürgün boyu, boğum sayısı, yaprak sayısı, sürgün yaş ağırlığı, sürgün kuru ağırlığı, kök yaş ve kuru ağırlığı, kök uzunluğu, kök sayısı, köklenme oranı, sürgün tolerans oranı, klorofil miktarı, yaprak yaş ağırlığı, yaprak turgor ağırlığı, yaprak alanı ve kök tolerans oranının, kontrol bitkilerine kıyasla kuraklıktan etkilendiği tespit edilmiştir.
This study was carried out in Ordu University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture in 2021. Two-modes cuttings of 1103P and 5BB rootstocks obtained from Manisa Viticulture Research Institute were used as plant material. The dormant cuttings were planted in pots after the bottom node were dulled. Irrigation was carried out at field capacity until the buds burst and the shoots became 4-5 leaves. Five different polyethylene glycol (PEG-6000) doses (0%, 2%, 4%, 8%, 16%) were determined for cuttings with 4-5 leaves. At the end of the two-week experiment, plant vitality (%), shoot length (cm), shoot fresh and shoot dry weight (g), shoot number and leaf number, root fresh and root dry weight (g), root length (cm), root number (n), rooting rate (%), damage degree (1-4), leaf fresh weight (g), chlorophyll content (SPAD), tolerance rate (TR), ion flux (%), cell membrane damage rate (CMDR, %), leaf turgor weight (g), leaf area (cm2) were investigated. As a result; depending on the high doses of PEG, especially at a dose of 16%, plant vitality, shoot length, number of nodes, number of leaves, shoot fresh weight, shoot dry weight, root fresh and weight, root dry weight, root length, root number, rooting rate, shoot tolerance rate, chlorophyll content, leaf fresh weight, leaf turgor weight, leaf area and root tolerance rate were determined to be affected by drought compared to control plants.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3706
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10425923.pdf104259232.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.