Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/341
Title: İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Matematiksel Dilin İncelenmesi
Other Titles: THE INVESTIGATION OF MATHEMATICAL LANGUAGE OF USED BY FOURTH GRADE STUDENTS
Authors: Kuruyer, Hayriye Gül
Aydoğan Belen, Neşe
Ordu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Keywords: Matematiksel Dil, Problem Çözme, Problem Kurma,Mathematical Language, Problem Solving, Problem Posing
Issue Date: 2018
Publisher: Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kullandıkları matematiksel dilin incelenmesidir. Araştırma, iç içe geçmiş çoklu durum deseniyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ordu ili Altınordu ilçesi kapsamında aynı okul bölgesinden, farklı üç ilkokulda öğrenim gören 86 kız, 64 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 150 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veriler araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Matematiksel Dil Kullanım Envanteri’ aracılığıyla toplanmıştır. Bu envanter problem çözme ve problem kurma olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Veri toplama aracından elde edilen veriler iki aşamada değerlendirilmiştir. Birinci aşamada öğrencilerin ‘Matematiksel Dil Kullanım Envanteri’nden elde ettikleri puanları belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Dereceli Puanlama Anahtarı’ kullanılmıştır. İkinci aşamada ise tüm veriler betimsel analiz kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde, öğrencilerin matematiksel dil puan ortalamasının orta seviyede olduğu görülmüştür. Düşük seviyeli öğrencilerin matematiksel dili başarılı bir şekilde kullanamadıkları görülmüştür. Orta seviyeli öğrencilerin matematiksel sözel ve sembolik dili çoğunlukla başarılı bir şekilde kullandıkları, görsel dili kullanma konusunda zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yüksek seviyeli öğrencilerin matematiksel dili başarılı bir şekilde kullandıkları araştırmanın bir diğer sonucudur. Elde edilen sonuçlara göre, matematiksel dil kullanımın öğrenciden öğrenciye farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
The main purpose of the study is to investigate the mathematical language used by fourth grade students in primary school. The current study employed the embedded multi-case design. The study group of the current research is comprised of 150 fourth grade students (86 girls and 64 boys) attending three different elementary schools located in the same school district of Altınordu province in the city of Ordu in the 2016-2017 school year. The data of the current study were collected using the “Mathematical Language Use Inventory” developed by the researcher. This inventory consists of two dimensions: problem solving and problem posing. The data collected through the data collection tool were evaluated in two stages. In the first stage, a “rubric” was used to determine the scores taken by the students from the “Mathematical Language Use Inventory”. In the second stage, these data were analyzed by means of descriptive analyses. When the results of the study were evaluated the participating students’ mean mathematical language score was found to be at the medium level. The students with low achievement were found not to be good at using mathematical language. The students with medium achievement were found to be using mathematical verbal and symbolic language mostly successfully, yet to be experiencing difficulty in using visual language. The students with high achievement were found to be using math language successfully. According to the findings, the use of math language varies from student to student.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/341
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10229826.pdf102298264.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.