Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/330
Title: Türk Üniversite Öğrencilerinin Aceleci, Araştırıcı ve Genel Kararsızlık Biçimlerinin Kendilik Saygısı Üzerindeki Etkileri
Other Titles: The Effects of Impetuous, Exploratory, and Overall Indecisiveness on Self-esteem Among Turkish University Students
Authors: Sarı, Enver
TR138242
Keywords: Kararsızlık
Kendilik Saygısı
Üniversite Öğrencileri
Issue Date: May-2007
Publisher: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
Citation: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 7 (2), 897-926.
Abstract: Bu araştırma, Türk üniversite öğrencilerinin kararsızlık biçimleri ile kendilik saygısı arasında ilişkiyi, yordayıcılığı ve cinsiyete göre farklılığı belirlemek için yapılmıştır. Araştırma 2006 yılında Giresun’da öğrenim gören 170’i kız 150’si erkek 320 gönüllü üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada Kişisel Kararsızlık Ölçeği KKÖ (Bacanlı, 2005) ve Kendine Saygı Ölçeği KSÖ (Bogcnç, 2005) kullanılmıştır. Araştırma verileri cinsiyet açısından kendine saygı ile kararsızlık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymaktadır. Araştırma verilerine göre kız üniversite öğrencilerinin araştırıcı kararsızlık düzeyleri erkek öğrencilerden yüksektir. Kendine saygı ile kararsızlık arasında negatif yönde, düşük düzeyde ancak anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. KKÖ ölçeğinin alt ölçekleriyle beklenildiği gibi pozitif yönde yüksek ilişkiler belirlenmiştir. Araştırıcı KKÖ ile aceleci KKÖ arasındaki ilişki ise pozitif yönde orta düzeyin üzerinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Üniversite gençlerinin kendilik saygısı ile aceleci, araştırıcı ve genel kararsızlık puanları düşük düzeyde ancak anlamlı bir ilişki vermektedir. Aceleci, araştırıcı ve genel kararsızlık değişkenleri kendilik saygısındaki toplam varyansın yaklaşık % 18’ini açıklamaktadır. Araştırma sonucuna göre Türk üniversite öğrencileri araştırmacı kararsızlık düzeylerinde Amerikalı üniversite öğrencilerine benzemektedir. Türk üniversite öğrencilerinde Amerikan toplumuna göre cinsiyet, kararsızlık ve benlik saygısı ile ilgili önemli bir değişken olarak görülmemektedir. Kararsızlık ve benlik saygısının toplumlar ve kültürler arasındaki farklılaşmasını ortaya koyan daha kapsamlı araştırmalar bu araştırma bulgusunun geçerliği üzerinde etkili olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11489/330
Appears in Collections:Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A1 kararsızlık.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.