Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/316
Title: 1831 Nüfus Sayımına Göre Ulubey Kazası Nüfusu
Other Titles: POPULATİON OF ULUBEY DİSTRİCT ACCORDİNG TO CENSUS OF 1831
Authors: Akdemir, Dilek
Ordu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Keywords: Nüfus, 1831, Ulubey, Ordu,Population, 1831, Ulubey, Ordu
Issue Date: 2017
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Osmanlı Devleti’nin değişik yerlerinde olduğu gibi Ordu ve çevresinde de nüfus sayımları yapılmıştır. Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin 1831 tarihinde yapmış olduğu nüfus sayımı ile ilgili, Ordu iline bağlı Ulubey kazası ile köylerini kapsayan 1038, 1047 sayılı Ceride Defterleri’ndeki nüfus verileri incelenmeye çalışılmıştır. 1038 numaralı gayrimüslim ve 1047 numaralı Müslim defterlerinin öncelikle transkripsiyonu yapılmıştır. Daha sonra bu defterlerdeki nüfus bilgileri kullanılarak tablolar ve istatistikler hazırlanmış, bahsi geçen yörenin nüfus yapısı birçok yönüyle incelenmeye çalışılmıştır. Gayrimüslim defteri 1048 numaralı İcmal defterindeki toplam değerlerle karşılaştırılmıştır. Müslim defterindeki bilgilerin eksik ya da yırtık kısımları 1049 numaralı İcmal Defteri ile karşılaştırılmış ve İcmal Defteri’ndeki toplam verilerden yararlanılmıştır. Böylelikle Ulubey ilçesinin nüfus araştırmalarına katkı sunulmaya çalışılmıştır. Bu tez çalışması üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Girişten sonra başlayan birinci bölümde Osmanlı Tahrir Sistemi’nden bahsedilmiştir. İkinci bölümde Ordu ve Ulubey’in tarihi, coğrafyası ve beşeri özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Ulubey’e ait 1038 ve 1047 numaralı defterlerin değerlendirilmesi yapılmıştır.
As was the case in various parts of the Ottoman, censuses were conducted in Ordu and its vicinity too. In this study, we look at the Ottoman consensus of 1831 with a special emphasis on Ulubey and its villages’ registered consensus books (Ceride Defterleri) numbered 1038 and 1047, which is located in Ordu city. We started translating 1038 non-Muslim and 1047 Muslim registry population books into modern Turkish. After that, by using the population information in these books, we created tables and statistics, and the mentioned people is examined in various ways. We compared Non-Muslim population with 1048 registry population synopsis book’s (İcmal Defteri) total number. We also compared the missed and torn parts of Muslim population with 1049 registry population synopsis book. Thus, we aim to contribute to consensus researches in Ulubey, Ordu. This thesis has three chapters. The first chapter gives detail information about the Ottoman census system. The second chapter looks at the history and geography of Ulubey and Ordu. The last chapter examines Ulubey and its villages’ registered consensus books numbered 1038 and 1047
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/316
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10165621.pdf101656215.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.