Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3075
Title: Bir Sınıf Geliştirme Modeli Olarak Mındup Öğretim Programı: Durum Çalışması
Other Titles: Mındup Currıculum As A Class Development Model: Case Study
Authors: Prof. Dr. Özsoy, Kökhan
Altuntaş, Zeynep
Ordu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0002-1250-624X
Keywords: Bilinçli farkındalık, ilkokul, öğretmen görüşü
Mindfulness, primary school, teacher's view
Issue Date: 2022
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada MindUP öğretim programının ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin zihinsel zindeliği geliştirmelerine yardımcı olabileceği düşünülen davranışları üzerinde oluşturduğu değişikliklerin öğretmen ve araştırmacı gözünden incelenmesi amaçlanmıştır. Öğretim programının öğrenci davranışları üzerinde oluşturduğu değişiklikleri incelemek amacıyla bu araştırmanın nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması modelinde desenlenmesi uygun görülmüştür. Bu çalışmada uygulanan MindUP öğretim programı sonrası çocukların davranışları üzerinde oluşan değişimin öğretmen ve araştırmacı gözünden derinlemesine incelenmesi amacıyla bu yöntemin kullanılması uygun görülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Samsun ili merkez ilçesinde bulunan bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Hawn Foundation tarafından 3-5. sınıflar için hazırlanmış olan “MindUP Öğretim Programı” kitabındaki toplam 15 dersin bir program dahilinde ve sınıf geliştirme modeli olarak kullanılması amacıyla program bir sınıf kapsamındaki bütün öğrencilere uygulanmıştır. Yaşları 8 ila 9 arasında değişen toplam 26 kişilik bir öğrenci grubu ile çalışma tamamlanmıştır. Durum çalışması modelinin kullanıldığı bu çalışmada veriler, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yolu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilkokulda görev yapmakta olan sınıf öğretmeninden yarı yapılandırılmış görüşme formu ve araştırmacı (gözlemci) notlarından oluşan yapılandırılmamış gözlem yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada verilerin toplanma süreci toplam 8 hafta sürmüştür. Elde edilen sözel verileri çözümlemek ve değerlendirmek için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Veriler, analiz sonucunda tema ve alt temalara ayrılarak kategorize edilmiştir. Araştırma sonucunda uygulanan MindUP öğretim programının çocukların dikkat, odaklanma, başka bireylerle olan iletişim, yardımseverlik, öz düzenleme davranışları üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca yaratıcılık, keşif yapma (merak), işbirliği, empati ve sosyalleşme gibi çocukların çok yönlü farkındalıklarına da katkı sağladığı araştırmanın sonuçları arasındadır.
In this study, it is aimed to examine the changes that the MindUP curriculum creates on the behaviours of 3th grade primary school students who are thought to help them improve their mental vitality, from the perspective of teachers and researchers. It was deemed appropriate to design this research in the case study model, which is one of the qualitative research methods in the purpose of examining the changes caused by the curriculum on student behaviours. It was decided to use this method in order to examine the changes in children’s behaviours after the MindUp curriculum applied in this study in depth from the perspective of teachers and researchers. The study group of the research consists of 3rd grade students who study in a public school in the central district of Samsun during the spring term of the 2021-2022 academic year. The program was applied to all students in a class in order to use a total of 15 lessons in the ‘’MindUp Curriculum’’ book prepared by the Hawn Foundation for the 3rd, 4th and 5th grades within a program and as a classroom development model. The study was completed with a student group of 26 students aged 8 to 9 years old. In this study, in which case study model was used, the data were obtained through unstructured observation consisting of semi-structured interview form and researcher (observer) notes from a classroom teacher working in a primary school affiliated to the Ministry of National Education, through easily accessible case sampling. The data collection process in the study took a total of 8 weeks. Content analysis technique was used to analyse and evaluate the obtained verbal data. The data were categorized by dividing them into themes and sub-themes as a result of the analysis. As a result of the research, it was seen that the MindUP curriculum applied had positive effects on children's attention, focus, communication with other individuals, helpfulness, and self-regulation behaviours. In addition, it is among the results of the research that it contributes to children's multi-faceted awareness such as creativity, discovery (curiosity), cooperation, empathy and socialization
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3075
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10469178.pdf104691781.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.