Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3072
Title: Hafıza Teknikleri Stratejilerinin 6. Sınıf Fen Bilgisi Dergisinde Kullanılmasının Öğrencilerin Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi
Other Titles: The Effect Of Usġng Memory Technıques Strategıes In 6th Grade Scıence Lesson On Students’ Success And Retentıon
Authors: Prof. Dr. Özyürek, Cengiz
Çabuk, Caner
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
0000-0002-9740-9667
Keywords: Akronyum, AkrostiĢ, Anlık Görüntü Tekniği, Bellek, Çivileme Tekniği, Hafıza Sarayı.
Acronym, Acrostic, Loci Technique, Memory, Peg Word Technique, Snapshot Technique.
Issue Date: 2022
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araĢtırmanın amacı hafıza teknikleri stratejilerinin 6.sınıf fen bilgisi dersinde kullanılmasının öğrencilerin baĢarılarına ve kalıcılığa etkisinin araĢtırılmasıdır. Evrenini, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ordu ili, Altınordu ilçesindeki ortaokullarda öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri, örneklemini ise Ordu ili, Altınordu ilçesideki bir ortaokulda öğrenim gören 6. sınıf öğrencilerinin oluĢturduğu araĢtırmada kontrol gruplu yarı deneysel araĢtırma modeli kullanılmıĢtır. Ordu ili, Altınordu ilçesideki bir ortaokulda mevcut 9 adet sınıfta öğrenim gören toplam 256 6. sınıf öğrencilerine, daha önceden Ordu ili Altınordu ilçesi, 7. sınıflarda öğrenim gören toplam 250 öğrenciye pilot çalıĢması yapılarak güvenirliği ve yapı geçerliği sağlanmıĢ fen bilimleri baĢarı testi, ön test olarak uygulanmıĢtır. Elde edilen tüm 6. sınıf ortalama baĢarı puanı verilerine göre birbirine en yakın iki sınıf tespit edilmiĢtir. Bu sınıflar arasında kura yöntemi ile rastgele olacak Ģekilde deney ve kontrol grupları belirlenmiĢtir. Belirlenen gruplardan deney grubundaki 28 öğrenciye 6. sınıf bir fen bilimleri dersi ünitesi daha önceden hafıza teknikleri yöntemi ile araĢtırmacı tarafından tasarlanmıĢ ders materyali üzerinden, kontrol grubundaki 28 öğrenciye ise aynı ünite alıĢılagelmiĢ yöntem ile 14 ders saati süresince ortak fen bilimleri öğretmeni tarafından anlatılmıĢtır. Grupların ders anlatım aĢamaları bittikten hemen sonra son test aĢamasına geçilmiĢ ve son test uygulandıktan 10 hafta sonra ise kalıcılık testleri tamamlanmıĢtır. Tüm testler sonucu elde edilen veriler SPSS-26 (Statistical Package for Social Sciences) programına girilip iliĢkisiz ve iliĢkili örneklem t testleri ile analiz edilmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre grupların ortalama baĢarı puanları dikkate alındığında, hafıza teknikleri stratejileri ile alıĢılagelmiĢ yöntem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüĢtür (p<0.05). Hafıza teknikleri stratejilerinin 6. sınıf fen bilgisi dersinde kullanılmasının öğrencilerin baĢarılarına ve kalıcılığa etkisinin alıĢılagelmiĢ yönteme göre daha fazla olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
The aim of this research is to investigate the effect of using memory techniques strategies in 6th grade science lesson on students' success and retention. A quasi-experimental research model with a control group was used in the study, whose population consisted of 6th grade students studying at secondary schools in Ordu province in Altınordu district in the 2021-2022 academic year and sample consisted of 6th grade students studying at a secondary school in Altınordu district of Ordu province. Science achievement test of which reliability and construct validity were ensured by applying to 250, 7th grade students who were studying in Ordu province, Altınordu district, was applied to 256 6th grade students of 9 classes in a secondary school in Ordu province, Altınordu district as a pre test. According to the data obtained from all 6th grade average achievement scores, the 2 closest classes to each other were determined. Experimental and control groups were determined randomly by drawing a lot method. A 6th grade science course was taught to 28 students in the experimental group by using material previously designed by the researcher with the method of memory techniques, and the same course was taught to 28 students in the control group with the conventional method during 14 lesson hours by the same science teacher. Immediately after the course phases of the groups were over, the post-tests phases were started and the retention tests were completed 10 weeks after the post-tests were applied. All obtained data were entered into the SPSS-26 (Statistical Package for Social Sciences) program and analyzed with the unrelated and related sample t tests. Considering the average achievement scores of the groups according to all analysis results obtained, it was observed that there was a statistically significant difference between the memory techniques strategies and the conventional method (p<0.05). It was concluded that the use of memory techniques strategies in a 6th grade science lesson has a greater effect on students' success and retention than the conventional method.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3072
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10402345.pdf104023451.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.