Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3007
Title: Güvenilir Mekân Olarak Antakya ve “Ümmetin Emini”
Other Titles: Antakya as a Safe Place and "Eminu'l Umme"
Authors: Hopaç, Mustafa
Ordu Üniversitesi
TR58938
Keywords: Antakya
Belief
Ebu Ubeyde
Freedom
Hürriyet
İnanç
Ontology
Ontoloji
Issue Date: 2015
Publisher: Hatay İnanç Turizmi Sempozyumu - I
Citation: Hatay İnanç Turizmi Sempozyumu-I, Aralık 2015, Antakya
Abstract: Epistemolojik açıdan bilgilerimizin kaynağı, değeri ne kadar önemli ise, ontolojik ve metafizik açıdan mekânların değeri ve güvenilirliği o kadar önem arz eder. Yeryüzünde dinlere ait kutsal mekânların dışında birçok inanca kucak açmış yerler vardır ki işte bu yerlerin en önemlilerinden birisi şüphesiz Hatay'dır. Bu şehri huzur ortamı haline getiren metafizik kaynakların en önemlilerinden birisi Antakya'yı fetheden cennetle müjdelenmiş Ebu Ubeyde bin cerrah( ra) ın dupduru manevi kaynağıdır. Onun adaleti ve hoşgörüsü zamanın inanç toplulukları tarafından takdir görmüştür. Ebu Ubeyde bin Cerrah emanette emin olma şerefini en emin olan Hz. Muhammet (s.a.v)den alıyor. Kâinatın efendisi ‘Her ümmetin bir emini vardır, bu ümmetin emini Ebû Ubeyde b. el-Cerrah'tır" buyurmuştur ("Müslim, VII, 127) . Ebu Ubeyde (ra) ın beslendiği kaynak en temiz ve berrak güvenilir kaynaktır dolayısıyla O fethettiği bütün beldeler gibi Antakyada da huzur, adalet, hürriyet, birlikte yaşama ve sevgi temellendirmesi tesis etmiştir. Bu manevi kaynaktan gelen varidatın tecessüm etmiş halini Antakya'daki farklı inançların geleceklerinden emin bir şekilde yaşam sürmelerinde görebiliyoruz.
The ontological and metaphysical value and reliability of places is as important as the epistemological source and value of our knowledge. Apart from the sacred places of religions around the world, there are so many places which have welcomed various beliefs, one of the most important of which is undoubtedly Hatay. One of the most significant metaphysical sources that gives this city a peaceful atmosphere is the pure spiritual source of Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.) who conquered Antakya and was promised with the Heaven. His fairness and tolerance were praised by various belief communities of that time. Ebu Ubeyde Bin Cerrah inherits the honour of being trustworthy with entrustment from the Prophed Muhammed (s.a.v.), the most trustworthy of all. The lord of the universe stated that, "Every community has their own entrusted one; this community's entrusted one is Ebu Ubeyde bin Cerrah" (Muslim, VII, 127). The source Ebu Ubeyde (r.a.) nourished himself from the purest and most reliable one; thus, he constructed the foundation for peace, justice, freedom, cohabitation and love in Antakya, just like anywhere else he conquered. We can easly observe the outcome of this passion coming from that source in different belief systems leading a life feeling safe and secure about their future in Antakya.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3007
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160324103136.pdf137.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.