Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/2805
Title: Popüler Kültür ve Müzik Üzerine
Other Titles: About Popular Culture and Music
Authors: Aydar, Deniz
Ordu Üniversitesi
TR14159
Keywords: Popüler Kültür, Müzik, Kültürün De ğiş en Yapısı, Sanayile şme A şamaları, Müzik Gelene ği.
Issue Date: 2014
Publisher: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Citation: Aydar, D, Popüler Kültür ve Müzik Üzerine,2014, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Abstract: Popüler kültür ve müzik konusuna yakla şımlar çe şitlidir. Bununla birlikte popüler kültürün müzikle birlikte geli şen ve müziğ i etkileyen yönleri mevcuttur. Bu anlamda popülerlik ba şlı baş ına bir kültür oluş turduğ u gibi, insanlığ ın yarattığ ı kültürün değ iş en yapısının sonucudur. Kendi alanında eski yıllardan bu yana bir müzik geleneğ i oluş turan popüler kültür, değ iş en sanayileş me aş amalarıyla birlikte bir tarih yaratmış ve bir takım kavramlara farklı anlamlar yüklemiş tir. Buna bağ lı olarak bu çalış mada, popüler kültür müzik alanıyla birlikte incelenerek, çeş itli ba şlıklar altında konuya bir yaklaş ım sergilenmiş tir.
Description: Kültürün popüler kavramına ulaş ıncaya kadarki geçirdiğ i süreç, popüler kültürü ve onunla özdeş leş en alanları kapsarken; ‘popüler kültür’ kavramı, oluş an, geliş en ve değ iş en kültürün son aya ğını oluş turmakta ve çeş itli ş ekillerde, özellikle müzikle birlikte akademik yazına inceleme konusu olmaktadır.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/2805
Appears in Collections:Müzik

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aydar_deniz (1).pdf200.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.