Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/274
Title: 14-15 Yaş Aralığındaki Güreşçilerde İzokinetik Kas Kuvveti İle Denge Ve Anaerobik Güç Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Other Titles: CORRELATION BETWEEN ISOKINETIC MUSCLE STRENGTH AND BALANCE AND ANAEROBIC POWER PARAMETERS IN WRESTLERS 14-15 YEARS OF AGE
Authors: İnce, Alparslan
Çalışkan, Denizhan
Ordu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Güreş, izokinetik kuvvet, denge, anaerobik güç,Wrestling, isokinetic strength, balance, anaerobic power
Issue Date: 2020
Publisher: Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı, 14-15 yaş güreşçilerin izokinetik kas kuvveti ile denge ve anaerobik güç parametreleri arasındaki ilişkilerin ortaya konmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, Ordu ilinde bulunan 14-15 yaş grubu güreşçilerden gönüllü olarak 23 kişi katılmıştır. Sporcuların, kilo ölçümleri X-SCAN PLUS II (Jawon Medical, Co, KyungsanCity, Korea), boy ölçümleri Holtain boy ölçer, izokinetik kuvvet ölçümleri Humac Norm dinamometre (CSMi, Stoughton, MA), anaerobik güç ölçümleri bir bisiklet ergometresinde (Monark 874 E, Varberg, Sweden), Wingate Anaerobik Güç Testi (WAnT) ve denge ölçümleri CSMI TecnoBody PK-252 izokinetik denge sistemi ölçüm cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Yapılan bu ölçümler sonucunda tüm istatistiksel hesaplamalar SPPS 25.0 V istatistik paket programında yapılmıştır. Denek sayısı 50 N’den az olduğu için normallik testi, Shapiro wilk testi uygulandı. Normal dağılım gösterdiğinden dolayı parametreler arasındaki ilişkiyi incelemek için pearson korelasyon (r) analiz yöntemi uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan gönüllü sporcuların anaerobik güç ve denge parametreleri değerleri incelendiğinde gözü açık (GA) statik denge değerleri ile anaerobik güç değerlerinden PP (Zirve Güç) mutlak, PP relatif, AP (Anaerobik kapasite) mutlak ve AP relatif değerleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>0.05). Gözü kapalı (GK) statik denge değerleri ile anaerobik güç değerleri karşılaştırıldığında PP mutlak, AP mutlak ve AP relatif değerleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>0.05). Dinamik denge değeri ile anaerobik güç parametreleri karşılaştırıldığında PP mutlak, PP relatif, ve AP mutlak değerleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilirken (p<0.05), AP relatif arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). İzokinetik kuvvet değerlerinden, hem sağ olan hem de sol, 60°/sn, 120°/sn ve 180°/sn ile denge parametrelerinden olan GA ve GK statik denge arasın anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Ancak dinamik denge değeri arasında yüksek derecede anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p<0.001). İzokinetik kuvvet değerlerinden sağ 60°/sn ile anaerobik güç değerlerinden PP mutlak, PP relatif IV , AP mutlak ve AP relatif değerleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0.05). İzokinetik kuvvet değerlerinden sağ 120°/sn ve 180°/sn ile anaerobik güç değerlerinden PP mutlak, AP relatif ve AP mutlak arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilirken, PP relatif arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır (p>0.05). İzokinetik kuvvet değerlerinden sol 60°/sn, 120°/sn ve 180°/sn ile anaerobik güç değerlerinden PP mutlak ve AP mutlak arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0.05). Ancak PP relatif ve AP relatif arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç: 14-15 yaş güreşçilerde, izokinetik kuvvet değerleri ile bazı denge ve anaerobik güç parametreleri arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (p<0.05).
Objective: The aim of this study was to determine the correlation between isokinetic muscle strength and balance and anaerobic power parameters in wrestlers aged 14-15 years. Material and Method: The sample consisted of 23 voluntary wrestlers aged 14-15 years in the city of Ordu/Turkey. Body weight was measured using an X-SCAN PLUS II (Jawon Medical, Co, Kyungsan/Korea). Body length was measured using an anthropometer (Holtain). Isokinetic muscle strength was measured using a Humac Norm dynamometer (CSMI, Stoughton, MA). Anaerobic power was measured using a bicycle ergometer (Monark 874 E, Varberg, Sweden). The Wingate anaerobic power (WAnT) and balance were measured using an isokinetic balance system device (PK-252, Tecnobody, CSMI). Data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS, v. 25.0). The sample size was smaller than 50, and therefore, the Shapiro-Wilk test was used for normality testing. The data were normally distributed, and therefore, the Pearson’s correlation coefficient (r) was used to determine the relationship between variables. Results: There was no significant correlation between eyes open (EO) static balance values and PP absolute (peak power) and PP relative and MP absolute (anaerobic capacity), and MP relative values, which are anaerobic power parameters (p>0.05). There was also no significant correlation between eyes closed (EC) static balance values and PP absolute, MP absolute, and MP relative values (p>0.05). There was, however, a significant correlation between dynamic balance values and PP absolute, PP relative, and MP absolute values (p<0.05). There was no significant correlation between EO and EC static balance values, which are both right and left balance parameters at 60°/sec, 120°/sec, and 180°/sec (p>0.05). However, there was a significant correlation between EO and EC dynamic balance values (p <0.001). There was a positive correlation between PP absolute, PP relative, and MP absolute and MP VI relative values at right 60°/sec (p<0.05). There was also a positive correlation between PP absolute, MP relative, and MP absolute values at right 120°/sec and 180°/sec (p<0.05). There was a positive correlation between isokinetic strength values and PP absolute and MP absolute at left 60°/sec, 120°/sec, and 180°/sec (p<0.05). However, there was no significant correlation between PP relative and MP relative (p>0.05). Conclusion: There are significant correlations between isokinetic strength values and some balance and anaerobic power parameters in wrestlers aged 14-15 years (p <0.05).
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/274
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10337555.pdf103375552.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.