Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/26
Title: 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Çatlama ve Meyve Kalitesi Üzerine Biyofilm Uygulama Rejimlerinin Etkisi
Other Titles: Effects Of Bıofılm Applıcatıon Regımes On Crackıng And Fruıt Qualıty Of 0900 Zıraat Sweet Cherry Cultıvar
Authors: Öztürk, Burhan
Akkaya, Hüsrev
Ordu Üniversitesi
0000-0002-0867-3942
Keywords: Antioksidan, antosiyanin, C vitamini, çatlama indeksi, Prunus avium L., sertlik.
Anthocyanin, antioxidant, cracking index, firmness, Prunus avium L., vitamin C
Issue Date: 2022
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, 0900 Ziraat kiraz (Prunus avium L.) çeşidine hasat öncesinde farklı zaman aralıklarında püskürtülen biyofilmin (%5 selüloz, %7.5 stearik asit ve %1 kalsiyum, ticari olarak ParkaTM adı ile pazarlanır) meyve ve çekirdek özellikleri, renk, solunum hızı, sertlik, suda çözünür kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asitlik (TEA), C vitamini, toplam fenol, toplam flavonoid, toplam monomerik antosiyanin ve antioksidan aktivitesi üzerine etkilerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Hasatta U3 ve U4 uygulamaları hariç, hasat+7. günde ise tüm biyofilm uygulamalarının a* değeri kontrole (U1) kıyasla daha düşük bulunmuştur. U7 uygulamasına ait meyvelerde her iki hasatta da diğer uygulamalara kıyasla önemli derecede daha düşük solunum hızı ölçülmüştür. Tüm biyofilm uygulamalarında benzer seviyede fakat kontrole kıyasla önemli derecede daha yüksek sertlik belirlenmiştir. Hasatta U3 ve U4; hasat+7. günde ise U2, U3, U4 ve U6 uygulamalarında kontrole ve diğer biyofilm uygulamalarından önemli derecede daha düşük çatlama indeksi tespit edilmiştir. Hasatta ve hasat+7. günde U3 hariç tüm biyofilm uygulamalarında, kontrole kıyasla daha yüksek SÇKM ölçülmüştür. Vitamin C bakımından hasatta U3; hasat+7. günde ise U3 ve U4 uygulamaları hariç diğer uygulamaların kontrole kıyasla daha yüksek içeriğe sahip olduğu görülmüştür. Hasatta U3 ve U8; hasat+7. günde ise U3, U6, U7 ve U8 uygulamalarına ait meyvelerin kontrole kıyasla daha yüksek antosiyanin içerdiği saptanmıştır. DPPH testine göre, her iki ölçüm döneminde U2, U3 ve U5 uygulamalarında kontrole kıyasla önemli derecede daha yüksek antioksidan aktivitesi belirlenmiştir. FRAP testine göre ise U7 ve U8 uygulamalarında her iki ölçüm döneminde de kontrole kıyasla önemli derecede daha yüksek antioksidan aktivitesi ölçülmüştür. Hasadın geçiktirilmesi ile genel olarak L*, a*, b*, sertlik ve asitliğin azaldığı, halbuki çatlama indeksi, SÇKM, C vitamini, toplam fenol, toplam flavonoid, toplam monomerik antosiyanin ve antioksidan aktivitesinin arttığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak sertlik kaybının geciktirilmesi, çatlama indeksinin azaltılması ve biyoaktif bileşiklerin artışı üzerine biyofilm uygulamalarının belirgin bir etkisinin olduğu, bu yüzden biyofilmin kiraz meyvesinde meyve kalitesini korumak için etkin bir araç olarak kullanılabilir.
This study was carried out to determine the effects of biofilm (5% cellulose, 7.5% stearic acid and 1% calcium, commercially marketed as ParkaTM) sprayed on 0900 Ziraat sweet cherry (Prunus avium L.) at different time intervals before commercial harvest on the fruit and stone characteristics, color, respiration rate, firmness, soluble solids content (SSC), titratable acidity (TEA), vitamin C, total phenol, total flavonoids, total monomeric anthocyanin and antioxidant activity. It was determined that the fruit of the U4 treatment were the largest. Except for U3 and U4 treatments at harvest, the * value of all biofilm treatments was lower than the control (U1) at harvest+7. Lower respiration rate was measured in the fruits of the U7 treatment in both harvests compared to the other treatments. A similar level of firmness was determined in all biofilm treatments but significantly higher than the control. The cracking index was determined significantly lower than control and other biofilm treatments in U2, U3, U4 and U6 treatments at harvest+7, U3 and U4 at harvest. In all biofilm treatments, except for U3, higher SSC was measured compared to the control at harvest and harvest+7. U3 at harvest in terms of vitamin C; it was observed that the other treatments, except for the U3 and U4 treatments, had higher content compared to the control at harvest+7. It was determined that the fruit of U3, U6, U7 and U8 treatments contained higher anthocyanins compared to the control at harvest+7, U3 and U8 at harvest. The DPPH assay determined significantly higher antioxidant activity in U2, U3 and U5 treatments than the control in both measurement periods. According to the FRAP assay, significantly higher antioxidant activity was measured in U7 and U8 treatments compared to the control in both measurement periods. It was observed that with delayed harvest, L*, a*, b*, firmness and acidity decreased in general. In contrast, cracking index, SSC, vitamin C, total phenol, flavonoid, monomeric anthocyanin, and antioxidant activity increased. As a result, biofilm treatments significantly delay loss of firmness, reduce crack index, and increase bioactive compounds, so biofilm can be used as an effective tool to maintain fruit quality in sweet cherry fruit.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/26
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10256182.pdf102561821.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.