Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/2459
Title: A rare cause of acute coronary syndrome: malignant right coronary artery
Authors: Gunaydin, Zeki Yuksel
Gurel, Yusuf Emre
Kurt, Ali Bekir
Ordu Üniversitesi
0000-0001-9779-7578
Keywords: kardiyak,koroner arter hastalığı,miyokard enfarktüs
Issue Date: 2014
Publisher: BAYCINAR MEDICAL PUBL-BAYCINAR TIBBI YAYINCILIKORNEK MH DR SUPHI EZGI SK SARAY APT NO 11 D 6, ATASEHIR, ISTANBUL 34704, TURKEY
Abstract: Altmış altı yaşında erkek hasta, bir saat önce başlayan göğüs ağrısı ile acil servisimize başvurdu. Hastanın bilinen koroner arter hastalığı öyküsü yoktu. Sigara kullanımı dışında koroner arter hastalığı risk faktörü bulunmamaktaydı. Başvuru esnasında kaydedilen elektrokardiyografide II, III, aVF derivasyonlarında 2 mm ST çökmesi vardı. Transtorasik ekokardiyografide hafif mitral kapak yetersizliği dışında bir özellik saptanmadı. Takiplerinde troponin değerinde artış (1.3 mg/dL) izlenmesi üzerine akut koroner sendrom tanısı konuldu. Koroner anjiyografide sol ana koroner arterin anatomik yerinden çıktığı ve sol ön inen arter ve sirkumfleks arter olarak ikiye ayrıldığı görüldü. Her iki arterin seyri olağandı ve her iki arterde de lezyon yoktu. Sağ koroner arter (SKA) sağ sinüs valsalvada kanüle edilemedi. Sol ön oblik pozisyonda çekilen aortografide sağ sinüs valsalvadan koroner arter çıkışı olmadığı görüldü. Sağ koroner arter judkins kateter eşliğinde güçlükle ve zayıf bir görüntüyle görüntülendi ve SKA’nın sol sinüs valsalvadan çıktığı izlendi. Sağ koroner arterin aorttan çıkışını ve seyrini daha iyi görüntüleyebilmek amacıyla çok kesitli bilgisayarlı tomografi çekilmesine karar verildi. İki yüz elli altı kesitli bilgisayarlı tomografide SKA’nın sol sinüs valsalvadan çıktığı ve aort ile pulmoner arter arasından geçerek sağ atriyoventriküler oluğa ulaştığı gözlendi (Şekil 1). Sağ koroner arterde lezyon izlenmedi. Akut koroner sendromun, SKA proksimalinin aort ile pulmoner arter arasında sıkışması sonucu gelişen vasospazma bağlı olabileceği düşünüldü.
URI: http://doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2014.10257
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/2459
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.