Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/22
Title: 4-Metoksibenzilbenzimidazol, 4-Siyanobenzilbenzimidazol ve 4-Fenilbenzilbenzimidazol Ligandlarını İçeren Renyum Karbonil Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
Other Titles: Synthesıs, Characterızatıon And Electrochemıcal Propertıes Of Rhenum Carbonyle Complex Includıng 4-Metoxybenzylbenzımıdazole, 4-Cyanobenzylbenzımıdazole And 4-Phenylbenzylbenzımıdazole Lıgands
Authors: Çelebi, Sönmez Mutlu
Özcan, Alper
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
0000-0002-8816-6763
Keywords: CORMs, Dönüşümlü Voltametri, Renyum Kompleksleri
CORMs, Cyclic Voltammetry, Rhenium Complexes,,CORMs, Dönüşümlü Voltametri, Renyum Kompleksleri
Issue Date: 2022
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Hemoglobinin degradasyonu sürecinde karbon monoksitin (CO) bir yan ürün olarak ortaya çıktığı ve CO’in insan vücudunda belirli oranlarda her zaman bulunduğu öğrenildikten sonra yapılan çalışmalar, vücutta iyileşme sürecinde dokudaki CO derişiminin arttığını göstermektedir ve bu bilgiler dokuda CO’in fonksiyonunun incelenmesini amaçlayan çalışmalara motivasyon olmuştur. Çalışmalar CO’in özellikle anti-vazodilator, anti-kanser, antibakteriyel aktivite gösterdiğini ve organ transplantasyonu sonrası iyileşme sürecini kısalttığını göstermiştir. Vücutta ihtiyaç olan bölgeye karbon monoksit transferi metal karbonil komplekslerinin son yıllardaki önemli kullanım alanlarındandır. Bu amaçla, karbon monoksit salıcı molekül (CORM) olarak nitelendirilen pek çok metal karbonil kompleksinin sentezi ve karakterizasyonu yapılmış ve CO-salınım özellikleri ölçülmüştür. Bu tez kapsamında; photoCORM olduğu bilinen [Re(CO)3(bpy)(L)]X (bpy: 2,2-bipiridin, L: 4-metoksibenzilbenzimidazol, 4-siyanobenzilbenzimidazol, 4- fenilbenzilbenzimidazol) kompleksleri sentezlenerek karakterize edilmiş ve moleküllerin CO-salınımı değerleri incelenmiştir. Ayrıca dönüşümlü voltametri yöntemi ile moleküllerin elektrokimyasal karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir.
After learning that carbon monoxide (CO) emerges as a by-product in the degradation process of hemoglobin and that CO is always present in certain proportions in the human body, studies show that the concentration of CO in the tissue increases during the healing process in the body, and this information has been the motivation for studies aiming to examine the function of CO in the tissue. Studies have shown that CO has anti-vasodilator, anti-cancer, antibacterial activity and shortens the recovery period after organ transplantation. Carbon monoxide transfer to the area needed in the body is one of the important areas of use of metal carbonyl complexes in recent years. For this purpose, the synthesis and characterization of many metal carbonyl complexes, which are characterized as carbon monoxide releasing molecules (CORM), have been made and their CO-release properties have been measured. Within the scope of this thesis; [Re(CO)3(bpy)(L)]X (bpy: 2,2-bipyridine, L: 4-methoxybenzylbenzimidazole, 4-cyanobenzylbenzimidazole, 4- phenylbenzylbenzimidazole) complexes known to be photoCORM were synthesized and characterized and CO-releasing values of the complexes were examined. In addition, electrochemical characterization of the molecules was carried out by the cyclic voltammetry method.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/22
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10309541.pdf103095412.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.