Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1890
Title: Tarih Öğretmen Adaylarının “Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı” Dersine Yönelik Uygulamaları ile Görüşlerinin İncelenmesi
Other Titles: The Investigation of History Teacher Candidates’ Applications and Opinions Towards “Instruction Technologies and Material Design” Course
Authors: Öztürk, Talip
Zayimoğlu Öztürk, Filiz
Ordu Üniversitesi
TR10408
TR50557
Keywords: History Teacher Candidates
Instructional Technologies
Material Design
Materyal Tasarımı
Öğretim Teknolojileri
Tarih Öğretmen Adayları
Issue Date: 2015
Publisher: e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
Citation: e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 63-78.
Abstract: Bu çalışmanın amacı tarih öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinde hazırladıkları materyaller ile ilgili çalışmalarını ve bu derse ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Tarih öğretmen adayları formasyon eğitimleri sırasında “Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı” adlı dersi almaktadırlar. Çalışma grubunu, 2014–2015 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin pedagojik formasyon sertifika programında öğrenim gören 41 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda tarih öğretmen adayları bu dersin kişisel ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar yaptığını belirtmişlerdir.
The aim of this study is to present history teacher candidates’ materials prepared in the “instructional technologies and material design” course and their opinions about the studies they have experienced. History teacher candidates take “instructional technologies and material design” course during their formation education process. The study group consists of the 41 history teacher candidates who are students in a state university, formation education certificate program in 2014-2015 education year. This study is designed as a qualitative one. The data gathered was analyzed by content analysis method. The attendants expressed that the course contributed their personal and professional development.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1890
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63-78 (1).pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.