Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1889
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖztürk, Talip-
dc.contributor.authorŞahin, Alper-
dc.contributor.authorZayimoğlu Öztürk, Filiz-
dc.date.accessioned2022-08-16T10:47:20Z-
dc.date.available2022-08-16T10:47:20Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationAmasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4(2), 293-311, 2015en_US
dc.identifier.urihttp://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1889-
dc.description.abstractBu çalısmada, Çevre Eğitimi dersi alan ve almayan sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik algılarının farklı değiskenler açısından incelenmesi amaçlanmıstır. Arastırma betimsel tarama modelinde gerçeklestirilmis olup, arastırmaya Ordu Üniversitesinde öğrenim gören Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinden olusan 49’u kadın ve 23’ü erkek olmak üzere toplam 72 öğretmen adayı katılmıstır. Öğretmen adaylarının 45’i 1. sınıfa, 27’si 2.sınıfa devam etmekte olup, 54 kisi sehirde, 18 kisi ise kırsalda yetismislerdir. Veri toplama aracı olarak Özdemir, Vural ve Aydın (2009) tarafından gelistirilen “Çevre Eğitimi Özyeterlik Algı Ölçeği” kullanılmıstır. 5’li likert tipinde toplam 15 maddeden olusan ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.76 olarak hesaplanmıstır. Arastırma verilerinin analizinde bağımsız gruplar t-testi ve Mann Whitney-U testleri kullanılmıstır. Elde edilen bulgulara göre, çevre eğitimi dersi alan ve almayan öğrencilerin çevre eğitimi özyeterlik algısı karsılastırıldığında iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıstır. Ancak dersi alan öğretmen adaylarının puan ortalamalarının dersi almayan öğretmen adaylarından yüksek olduğu görülmüstür. Ayrıca, erkeklerin çevre eğitimi özyeterlik algı puanlarının kadınların özyeterlik algı puanlarından yüksek olduğu belirlenmistir. Öğretmen adaylarının yetistikleri yerlesim birimine göre ise iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamakla beraber kırsalda yetisen öğretmen adaylarının çevre eğitini özyeterlik algısı sehirde yasayan öğretmen adaylarına göre daha yüksektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAmasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.17539/aej.49702en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Eğitimien_US
dc.subjectÖzyeterlik Algısıen_US
dc.subjectSınıf Öğretmeni Adaylarıen_US
dc.titleSınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Eğitimi Özyeterlik Algılarının İncelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOrdu Üniversitesien_US
dc.contributor.authorIDTR10408en_US
dc.contributor.authorIDTR50557en_US
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Amasya Makale (1).pdf184.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.