Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1886
Title: Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki Temel Becerileri Kazanmalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Authors: Öztürk, Talip
Ordu Üniversitesi
TR50557
Keywords: Hayat Bilgisi Öğretim Programı
Öğretmen Görüşleri
Temel Beceriler
Issue Date: 2015
Publisher: Eğitim ve Bilim
Citation: Eğitim ve Bilim, Cilt 40, Sayı 181, 271-292
Abstract: Araştırma, Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında hedeflenen temel becerilerin öğrenciler tarafından kazanılma durumunu, devlet okullarında görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuş karma araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklemini Ordu İli Ünye ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi okullarında görev yapan 287 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Betimsel analiz sonucu elde edilen bulgulara göre katılımcıların, öğrencilerin iletişim ve temalarla ilgili temel kavramları anlama becerilerini “iyi”, diğer becerileri ise “orta” seviyede kazandıklarını düşündükleri görülmektedir. Yapılan t testi, Kruskal-Wallis ve One–Way Anova testlerinin sonuçlarına göre ise katılımcıların hayat bilgisi öğretim programındaki temel becerilerin kazanılmasına ilişkin görüşleri katılımcıların cinsiyetlerine, öğrenim durumuna, mesleki kıdemlerine ve girdikleri sınıf düzeylerine göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki temel becerilerin öğrencilere kazandırılması için farklı düzenlemeler ve uygulamaların yapılması gerekmektedir.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1886
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4363-35537-2-PB (1).pdf978.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.