Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1882
Title: İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Coğrafya ve Dünyamız” Ünitesinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi
Other Titles: The Affect Of Using Creative Drama Method On Students’ Achievement and Attitude In “Geography and World” Unit Of Social Studies Lessons
Authors: Zayimoğlu Öztürk, Filiz
Ordu Üniversitesi
TR10408
Keywords: Creative Drama
Social Studies
Sosyal Bilgiler
Yaratıcı Drama
Issue Date: 2006
Publisher: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Citation: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
Abstract: Bu araştırmada; ilköğretim altıncı sınıfta okutulmakta olan sosyal bilgiler dersinde yer alan “Coğrafya ve Dünyamız” ünitesinin öğretiminde, “yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin derse dönük başarıları ve tutumlarına olan etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın denekleri Van Beyüzümü 80. Yıl İlköğretim okulu ikinci kademeye devam eden 6. sınıf öğrencileri arasından seçilmiştir. Araştırma sosyal bilgiler dersi “ Coğrafya ve Dünyamız” ünitesinin bilişsel düzeyde bilgi ve bu amaca yönelik hedef-davranışlarla sınırlı tutulmuştur. Ayrıca yaratıcı drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi ve hazırlanan ölçeklerle elde edilen verilerle araştırmanın alt problemlerine yanıt aranmıştır. Araştırmanın alt problemlerini test etmek için kontrol gruplu ön-test, son-test desenine başvurulmuştur. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular, yaratıcı dramanın uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu arasında bilişsel alanın bilgi düzeyine yönelik anlamlı bir farklılık bulunduğundan, yaratıcı drama ile öğretimin daha etkili olduğunu göstermiştir.
In this research; the aim was experiment the effectiveness of creative drama method in social studies lessons on students’ cognitive achievement and affective attitudes. In order to make this real; sampling group was chosen among the students in Van Beyüzümü 80. Yıl Elementary School. The research was limited to the unit named “Geography and Earth” in social studies. The sub-problem quesions tried to be answered on an experimental group and a kontrol group. To realize this; an achievement test and an attitude scale has been developed by researcher. In order to test the sub-problem questions; pre-test and post-test method were applied. The findings showed that the achievement and attitude scores of experimental group were higher than the control group has, because of using creative drama instruction method in the experimental.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1882
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filiz yüksek lisans tezi.pdf623.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.