Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1868
Title: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Proje Çalışmalarıyla İlgili Görüşleri
Other Titles: Social Studies Teachers’ Opinions Regarding Project Works
Authors: Kaymakcı, Selahattin
Öztürk, Talip
Ordu Üniversitesi
TR50557
Keywords: Öğretmen Görüşleri
Proje Çalışmaları
Project Works
Social Studies
Sosyal Bilgiler
Teachers’ Opinions
Issue Date: 2011
Publisher: ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araş tırmaları Dergisi
Citation: ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araş tırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3
Abstract: Bu çalışmanın amacı, ülkemiz ilköğretim okullarında görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerinde hazırlanan proje çalışmalarıyla ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, her coğrafi bölgeyi temsilen ikişer, toplamda ise 14 öğretmenle; uzman görüşü doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme doğrultusunda elde edilen verilerden yola çıkılarak gerçekleştirilmiştir. Nitel bir özelliğe sahip olan bu araştırmada, çalışma grubu kartopu örnekleme yöntemiyle oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; sosyal bilgiler öğretiminde proje çalışmalarının, en fazla çevresel koşullardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle gerektiği gibi uygulanamadığı, projelerin en çok araştırma becerisi kazandırma yönünde yarar sağladığı, proje konularının daha çok güncel olaylardan seçildiği şeklinde bir takım sonuçlara ulaşılmıştır.
The aim of this study is to introduce the primary school social studies teacher’s opinions about using project works in their lessons in Turkey. The research has been conducted with 2 teachers in each geographical region, in the aggregate 14 teachers, in accordance with the data which have been gathered by semi-constructed interview forms. Through the research which have been prepared in qualitative features, snowball sampling method has been conducted. According to the findings of the research, here are some results that have been reached; project works in social studies lessons haven’t been conducted properly in our schools because of environmental factors, project works are mostly beneficial in terms of achieving research skills, project topics are mostly chosen from current events.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1868
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kaymakci_selahattin_talipozturk.pdf338.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.