Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1861
Title: Primary Teachers’ Opinions about the Difficulties Encountered in the Application of the Basic Reading and Writing Curriculum
Other Titles: Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Programının Uygulanmasında Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri
Authors: Bayat, Seher
Ordu Üniversitesi
TR52792
Keywords: Basic Reading and Writing Curriculum
İlkokuma Yazma Öğretimi
İlkokuma Yazma Programı
Öğretmen Görüşleri
Program Değerlendirme
Program Evaluation
Teachers’Opinions
Teaching Basic Reading and Writing
Issue Date: 2014
Publisher: Elementary Education Online
Citation: Elementary Education Online, 13(3), 759-775, 2014
Abstract: Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma programının uygulanmasında karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma 2010-2011 eğitim öğretim yılında Bolu İli Merkez İlçesinde görev yapan 17 kişiden oluşan birinci sınıfı okutan öğretmenler üzerinde yürütülmüştür. Araştırma nitel veri analizine dayalı bir çalışmadır. Araştırmada öğretmen görüşlerini almak için açık uçlu anket formu geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma programının uygulanmasında kazanımlar, içerik, ses temelli cümle yöntemi, değerlendirme yöntemleri, bitişik eğik yazı öğretimi, veliler, eğitim denetmenleri ve yöneticiler ile ilgili güçlük yaşadıkları belirlenmiştir. Öğretmen görüşleri doğrultusunda programın; kazanım, içerik, değerlendirme yöntemleri, ses temelli cümle yöntemi, bitişik eğik yazı öğretimi ile ilgili ögeleri hakkında yaşanan güçlüklerin en aza indirilmesi için programın etkililiğini ortaya koyabilecek araştırmalar yapılması ve eğitim denetmeleri, veli ve sınıf öğretmenlerine ilkokuma yazma programı ve öğretimi ile ilgili seminerler düzenlenmesi önerileri getirilmiştir.
The aim of the study is to investigate teachers’ opinions regarding the difficulties they encountered in the application of the basic reading and writing curriculum. The research was carried out in 17 teachers who teach first grade level in Bolu city center in 2010-2011 educational year. The research is based on a qualitative data analysis. In the study open-ended survey scales were developed to determine the teachers’ opinions about the basic reading and writing curriculum. It was concluded that the teachers encountered difficulties in terms of reaching the attainments, content, phonics based sentence method, evaluation methods, teaching cursive script, parents, training inspectors, school administrators during the application of the curriculum. It was recommended that more research needs to be conducted about application of attainments, content, evaluation methods, phonics based sentence method in order to minimize difficulties encountered. In addition, seminars about basic reading and writing curriculum and its instruction need to be organized with the inspectors, parents and teachers.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1861
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İLKÖĞRETİMONLİNE.pdf327.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.