Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1849
Title: Lamartine’in Göl ‘Le Lac’ Şiirine Metindilbilimsel Bir Yaklaşım
Other Titles: A Textlingustic Approach To Le Lac By Lamartine
Authors: Aydın, İlker
Torusdağ, Gülşen
Ordu Üniversitesi
TR23265
TR24164
Keywords: Bağdaşıklık
Bağlaşıklık
Coherence
Cohesion
Göl (Le Lac)
Lamartine
Le Lac (The lake)
Metindilbilim
Poem
Şiir
Textlinguistics
Issue Date: 2013
Publisher: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Citation: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/10 Fall 2013, p. 105-114, ANKARA-TURKEY
Abstract: Metin, sıralı tümcelerin bir arada oluşturduğu anlamlı dilsel birimdir. Metni anlamlı dizgesel bir bütün olarak görmemizi sağlayan özellik ise, bu dizilişin rastlantısal olmayıp bir bildirişim işlevi taşımasıdır. Tümce ötesi dilbilim çalışmalarıyla başlayan metindilbilim, metinlerin yapılarını, dilbilgisel ve içeriksel kurgulanma biçimlerini ve bildirişimsel işlevlerini ortaya çıkarır ve uygulamalı örneklerle gösterir. Metindilbilim, metin oluşturmanın genel koşullarını betimler, metin olanı metin olmayandan ayırır ve metinleri sınıflandırmak için ölçütler oluşturur, metin türleri arasındaki ortak ve farklı özellikleri betimlemeye ve açıklamaya çalışır. Metinlerin bağlamlara göre kullanım farklılıkları, insanlar arası bildirişimde taşıdıkları işlevler de, metindilbilimin araştırma kapsamındadır (Şenöz, 2005: 22-23). Bir tümce dizisinin metin olabilmesi için Beaugrande ve Dressler (1981)’e göre ‘bağlaşıklık’ (cohesion), ‘bağdaşıklık’ (coherence), ‘amaç’ (intentionality), ‘kabul edilebilirlik’ (acceptability) ‘bilgisellik’ (informativity), ‘durumsallık’ (situationality), ‘metinler arası ilişkiler’ (intertextuality) gibi ölçütlere uyması gerekmektedir.
The text is a meaningful linguistic unit that the sequential sentences form together. This sequence is not random, has a communicative function. This feature allows the text to be seen as a meaningful, sequential unit. The textlinguistics beginning with the language studies beyond the sentence reveals the structure of the texts, their grammatical and contextual form of fiction and communicative functions and shows them with practical examples. The textlinguistics describes the general conditions of the forming a text, distinguishes the text from non-text and creates criteria to classify the texts and tries to describe and explains the common and different features between the texts. The differences in use of the texts according to contexts, their functions in the communication between people are also within the scope of the research area of the textlinguistics (Şenöz, 2005: 22-23). According to Beaugrande ve Dressler (1981), in order to be a sentence sequence a text, it should have some criteria such as cohesion, coherence, intentionality, acceptability, informativity, situationality, intertextuality.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1849
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.