Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1779
Title: Anadili Dersinin Etkinlik Alanları ve Dilbilgisi
Other Titles: Fields Of Activities Of Mother Tongue And Grammer
Authors: Aydın, İlker
Ordu Üniversitesi
TR23265
Keywords: Anadili
Dil İncelemesi
Dil Öğretimi
Dilbilgisi
Grammar
Language Study
Mother Tongue
Teaching of Language
Turkish Language
Türkçe
Issue Date: 2009
Publisher: Millî Eğitim
Citation: Millî Eğitim, 181, 20-46, 2009
Abstract: Kişinin annesinden ve yakın çevresinden edindiği dildir anadili. Bazı olağanüstü durumlar dışında, genellikle çocukların annelerinin dilini edindiği gözlemlenmektedir. Çocuk, okula başlayana kadar, ailesi ve yakın çevresinden doğal yollarla, düzensiz olarak öğrendiği anadilini, okulla birlikte, düzenli bir biçimde edinmeye başlar. Anadili öğretiminin temel amacı, okuduğunu, dinlediğini anlayan düşündüklerini yazılı ve sözlü anlatabilen bireyler yetiştirmektir. Anadili öğretimi tek boyutlu bir bilgi ve beceri alanı olmayıp çok yönlü ve girişik etkinlikleri içeren bir özelliğe sahiptir. Dil öğretiminin temelinde dört temel dil becerisi olarak kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazmanın geliştirilmesi görüşü vardır ve dilsel becerilerin bir bütünlük içinde, dengeli bir biçimde geliştirilmesi amaçlanır. Bu çalışma temelde iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde anlama, anlatma ve dilbilgisi çalışmalarından oluşan Türkçe öğretiminin etkinlik alanları tanıtılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, anadili öğretiminde konu alanı olarak değerlendirilen dilbilgisi üzerine örnek bir çalışma yapılmış; böylece bir dil incelemesi modeli oluşturmaya çalışılmıştır.
Mother tongue is the language which the person is acquired of her mother and her environment nearby. One observes that the children generally acquire the language of their mothers except for certain extraordinary situations. Until the elementary school the child starts to learn her mother tongue by the natural and disordered ways but with the school she starts to learn it in an ordered way. The fundamental goal of mother tongue teaching is to raise individuals who can understand what they read and what they listen to and explain what they think in writing or oral way. The mother tongue teaching is not a field of knowledge and talent which has only one dimension, but a field which contains all purposes and complex activities. There is a thought of development of four basic tongue ability as listening, speaking, reading and writing at the foundation of teaching of language and improving of linguistic skills are aimed in a balanced and integrity form. This study is composed of two parts: In the first part, the fields of activity of the teaching of Turkish which is composed of grammar, understanding and explaining works are represented. In the second part of the study, an exemplary work on the grammar which is regarded as the field of subject in the teaching of mother tongue is practiced and by this, it is tried to build a model of study of grammar.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1779
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D4.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.