Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1768
Title: Ilkögretim Besinci Sınıf Ögrencilerinin Matematiksel Kalibrasyon Becerilerinin Incelenmesi
Other Titles: Investigation of Fifth Grade Students’ Mathematical Calibration Skills
Authors: Özsoy, Gökhan
Ordu Üniversitesi
TR10286
Keywords: Calibration
Calibration Measure
Kalibrasyon
Kalibrasyon Ölçeği
Madde Temelli Kalibrasyon
Matematik Başarısı
Matematiksel Kalibrasyon
Mathematical Calibration
Metacognition
Üstbiliş
Issue Date: 2012
Publisher: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
Citation: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri- 12/2 Bahar 2012 - 12/2 Spring 2012
Abstract: Bu araştırmada öncelikle ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel kalibrasyon becerilerinin ölçülmesi amacıyla bir ölçek geliştirilmesi; daha sonra bu ölçeğin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar üzerinden öğrencilerin kalibrasyon becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada geliştirilen matematiksel kalibrasyon ölçeğinin geçerli ve güvenilir (r= .93) olduğu bulunmuştur. Ölçeğin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar incelendiğinde, araştırmanın çalışma grubunu (N=94) oluşturan beşinci sınıf öğrencilerin (Yaş X=11.1, SS=.57) orta-üst düzeyde kalibrasyon becerisine sahip oldukları (X= 55.12, SS= 21.76); matematiksel kalibrasyon becerilerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği (t= .501, p > .01); matematik başarı düzeyine göre ise anlamlı farklılık gösterdiği (F(2-91)=69.46, p < .001, ?2=.60) görülmüştür. Ayrıca matematik başarı puanları ile kalibrasyon puanları arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı ilişki (r= .85, p < .001) bulunmuştur.
The purpose of this study is to develop a scale to measure fifth grade students' mathematical calibration skills. Besides, it aims to determine students' calibration skills through this scale. Results of the study revealed that fifth-grade students (n= 94) enrolling to study, have a medium-high level of (M= 55.12, SD= 21.76) mathematical calibration skills. Furthermore, the results showed that students' mathematical calibration skills do not show significant differences with respect to their gender (t=.501, p > .01). However, students' calibration skills show significant differences when considering their level of mathematics achievement (F(2-91)=69.46, p <.001, ?2=.60). In addition, a positive and significant relationship was found between students' mathematical calibration skills and their mathematics achievement (r =.85, p <.001).
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1768
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_ozsoy.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.