Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1767
Title: Öğrenme ve Öğrenmeye Katılım Hakkında Sınıf Öğretmenleri Ne Düşünüyorlar?
Other Titles: What Do Primary School Teachers Think About Learning Process And Student’s Engagement To Learning
Authors: Kuruyer, Hayriye Gül
Özsoy, Gökhan
Özsoy, Sibel
Tabak, Hasan
Ordu Üniversitesi
TR10286
TR124124
TR126397
TR35516
Keywords: Behavioural Engagement
Bilişsel Katılım
Cognitive Engagement
Davranışsal Katılım
Duyuşsal Katılım
Emotional Engagement
Learning Engagement
Learning Process
Öğrenme Süreci
Öğrenmeye Katılım
Issue Date: 2013
Publisher: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Citation: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 35 – Ocak 2013
Abstract: Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin öğrenme süreci ve öğrencilerin öğrenmeye katılımı hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma sekiz sınıf öğretmeniyle yürütülmüştür. Araştırmada; katılımcılarla, öğrencilerin öğrenmeye katılımına ve öğrenme sürecine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla on iki açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular; katılım, katılımı etkileyen faktörler, öğrenci açısından katılım ve öğretmen açısından katılım olmak üzere dört tema altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde; öğretmenlerin katılımı ve öğrenme sürecini davranışsal boyutta değerlendirdikleri, bilişsel ve duyuşsal boyuta ilişkin değerlendirmeler yapmadıkları görülmüştür. Buna göre; öğretmenlerin öğrenmeye katılım ve öğrenme süreci hakkında farkındalıklarının zayıf olduğu kanısına varılabilir.
The purpose of the present study is to determine the opinions of classroom teachers about learning process and students’ engagement in learning. The study was carried out with eight classroom teachers. In the present study, a semi-structured interview consisting of twelve open-ended questions was administered to the participants to elicit their opinions about students’ engagement in learning and learning process. The findings obtained from the interviews were grouped under four main themes as engagement, factors affecting engagement, student engagement and teacher influence on student engagement. When the findings of the present study are analyzed, it is seen that the teachers evaluate the engagement and learning process in terms of behavioral dimension yet they do not make any evaluation related to cognitive and affective dimensions. Based on the results, teachers’ awareness about learning engagement and learning process can be considered to be weak.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1767
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
199-214.pdf944.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.