Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1766
Title: Bilmenin İllüzyonu: Matematiksel Problem Çözme ve Test Kalibrasyonu
Other Titles: Illusion Of Knowing: Test Calibration of Mathematical Problem Solving
Authors: Kuruyer, Hayriye Gül
Özsoy, Gökhan
Ordu Üniversitesi
Keywords: Calibration
Kalibrasyon
Metacognition
Problem Çözme Başarısı
Problem Solving
Test Calibration
Test Kalibrasyonu
Üstbiliş
Issue Date: 2012
Publisher: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Citation: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 32 (2), 229-238
Abstract: Prediction and evaluation which are metacognitive skills called calibration. Test calibration is a measure of difference of current test score and predicted score. With this respect, the purpose of this study is to investigate primary school fifth grade students’ problem solving achievement and their test calibration, and the relationship between problem solving skills and calibration skills including prediction and evaluation. One hundered twenty five students enrolling to fifth grade are participated in the study. Students’ problem solving skills and their test calibration status were measured by administering the Problem Solving Achievement Test (PCAT) which is developed by the authors. The results of the study revealed that there is no significant releationship between problem solving achievement and test calibration (r = 0.091, p > .05); additionally results also showed that there is a significant negative relationship (r = - 0.816, p < .01) between problem solving achievement and confirmed test calibration.
Üstbilişsel beceriler arasında yer alan tahmin ve değerlendirme, kalibrasyon becerisi olarak kabul edilmektedir. Test kalibrasyonu ise, tahmin edilen test puanı ile gerçekleşen test puanı arasındaki farkın incelenmesi yoluyla elde edilmektedir. Bu bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı, matematiksel problem çözme başarısının ölçülmesi yoluyla öğrencilerin test kalibrasyonu becerilerini belirlemek ve problem çözme başarı puanları ile karşılaştırma yoluyla kalibrasyon becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, 2011 yılında Aksaray ilinde 125 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırma sonunda problem çözme başarısı ile test kalibrasyonu puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamazken (r = 0.091, p > .05); problem çözme başarısı ile doğrulanmış test kalibrasyon puanları arasında negatif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (r = - 0.816, p < .01). Diğer yandan öğrencilerin problem çözme başarı düzeylerine göre kalibrasyon puanlarının anlamlı biçimde farklılık gösterdiği [t(123)= 19.36, p < .01, η2= .75] görülmüştür.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1766
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
229-238.pdf228.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.