Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/17
Title: 8. Sınıf Öğrencilerinin Ölçmede Tahmin Performanslarının ve Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi
Other Titles: The Research Of 8th Grade Students’ Measurement Estımatıon Performances And The Strategıes They Use
Authors: Aktaş, Cansız Meral
Tiryaki, Ercan
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
0000-0003-0425-9565
Keywords: : Estimation in measurement, Length, Area, Volume, Academic Success,Ölçmede tahmin, Uzunluk, Alan, Hacim, Akademik başarı.
: Estimation in measurement, Length, Area, Volume, Academic Success,Ölçmede tahmin, Uzunluk, Alan, Hacim, Akademik başarı.
Issue Date: 2022
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, 8.sınıf öğrencilerinin ölçmede tahmin performanslarının ve kullandıkları stratejilerin incelenmesi üzerine yapılmış nitel bir çalışmadır. Araştırma Ordu ilinde bulunan bir ortaokulda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içinde ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiş 9 öğrenci ile yapılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin seçilen gerçek hayat nesneleri/yerleri ile ilgili uzunluk, alan ve hacim tahmin performanslarının ve kullandıkları tahmin stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Veriler ölçmede tahmin sürecinde yapılan görüşmeler ve gözlemler yoluyla toplanmış, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin ölçmede uzunluk, alan ve hacim tahminlerinin çoğunun gerçek değerin altında olduğu ve nesneler/yerler büyüdükçe tahminlerin gerçek değerden uzaklaştığı belirlenmiştir. Bunun yanında akademik başarı arttıkça öğrencilerin uzunluk ve hacim tahmin performanslarının arttığı, alan tahmin performanslarının ise azaldığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan öğrencilerin uzunluk tahmin performanslarının, alan ve hacim tahmin performanslarından daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca nesnelerin/yerlerin boyutları büyüdükçe kullanılan tahmin stratejilerinin sayısının arttığı ve doğru tahmin stratejisi seçen öğrencilerin daha iyi tahmin yaptığı belirlenmiştir. Öte yandan öğrencilerin uzunluk tahminlerinde en fazla karşılaştırma stratejisini kullandığı alan ve hacim tahminlerinin tümünde ise formül kullanarak tahmin yaptıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca tüm nesneler/yerler dikkate alındığında akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha fazla strateji kullanarak tahmin yaptığı belirlenmiştir.,This research is a qualitative study of 8th grade students' estimation performance of measurement and the strategies they use. The research was conducted with 9 students selected by criterion sampling method in a secondary school in Ordu province in the 2020-2021 academic year. In this study, it was aimed to determine the length, area and volume estimation performances of the students and the estimation strategies they used regarding the selected real-life objects/places. The data were collected through interviews and observations made during the estimation process and analyzed in line with the sub-problems of the research. As a result of the research, it was determined that most of the students' estimation of length, area and volume in measurement were below the exact value and the estimations deviated from the true value as the objects/places grew. In addition, it was understood that as the academic success of the students increased, the length and volume estimation performances became closer to the exact value while the area estimation performances decreased. On the other hand, it was concluded that the length estimation performances of the students were better than the area and volume estimation performances. In addition, it was determined that as the size of the objects/places increased, the number of prediction strategies used increased and the students who chose the correct prediction strategy made better predictions. On the other hand, it was come out that the students used the comparison strategy the most in length estimations, and they made estimations using formulas in all of the area and volume estimations. In addition, considering all objects/places, it was determined that students with high academic success made predictions by using more strategies than other students.
This research is a qualitative study of 8th grade students' estimation performance of measurement and the strategies they use. The research was conducted with 9 students selected by criterion sampling method in a secondary school in Ordu province in the 2020-2021 academic year. In this study, it was aimed to determine the length, area and volume estimation performances of the students and the estimation strategies they used regarding the selected real-life objects/places. The data were collected through interviews and observations made during the estimation process and analyzed in line with the sub-problems of the research. As a result of the research, it was determined that most of the students' estimation of length, area and volume in measurement were below the exact value and the estimations deviated from the true value as the objects/places grew. In addition, it was understood that as the academic success of the students increased, the length and volume estimation performances became closer to the exact value while the area estimation performances decreased. On the other hand, it was concluded that the length estimation performances of the students were better than the area and volume estimation performances. In addition, it was determined that as the size of the objects/places increased, the number of prediction strategies used increased and the students who chose the correct prediction strategy made better predictions. On the other hand, it was come out that the students used the comparison strategy the most in length estimations, and they made estimations using formulas in all of the area and volume estimations. In addition, considering all objects/places, it was determined that students with high academic success made predictions by using more strategies than other students.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/17
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10388712.pdf103887123.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.